Projekt systemu automatycznej sygnalizacji pożaru dla Centrum Biznesu

Nasza organizacja projektowa opracowała dokumentację projektową automatyczny system sygnalizacji pożaru budynek Centrum biznesowe.

 projekt automatycznego systemu sygnalizacji pożaru dla centrum biznesowego

PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Dla zapewnienia środków bezpieczeństwa pożarowego w Zespole Hotelowo-Biznesowym z parkingiem podziemnym należy zaprojektować automatyczny system sygnalizacji pożarowej typu adresowo-analogowego zgodnie.

Służy do kontroli stanu sytuacji pożarowej w pomieszczeniach obiektu i pozwala we wczesnej fazie rozpoznać główne czynniki towarzyszące pożarowi, wygenerować odpowiednie sygnały do sterowania urządzeniami technicznymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się ognia, zadymieniu dróg ewakuacyjnych, włączenia systemu ostrzegania i sterowania ewakuacją oraz przekazać informacje do centralnego punktu sterowania systemami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej (centralny punkt sterowania systemami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej) na 1 piętrze budynku. Automatyczny system sygnalizacji pożarowej obiektu przeznaczony jest do:

 • monitorowanie linii łączących pętle alarmu pożarowego i czujki pożarowe;

 • odbieranie, rejestrowanie alarmów oraz dekodowanie numerów pętli alarmów pożarowych i czujek pożarowych;

 • odbieranie i rejestrowanie sygnałów z automatycznego wodnego systemu gaśniczego, rozszyfrowywanie numeru kierunku;

 • przekazywanie sygnałów do centrali sygnalizacji pożarowej w celu uruchomienia kurtyn odwadniających;

 • Sygnalizacja automatycznego wyłączenia systemu wentylacji ogólnej i klimatyzacji oraz zamknięcia klap przeciwpożarowych;

 • Sygnalizacja do AHU w celu automatycznego wyłączenia klimatyzacji i kurtyn cieplnych;

 • Sygnalizacja do AHU w celu automatycznego uruchomienia systemu oddymiania z otwarciem odpowiednich klap sterowanych pozycją;

 • Sygnały do centrali wentylacyjnej w celu automatycznego uruchomienia systemów wentylacyjnych z otwarciem odpowiednich przepustnic sterowanych pozycją;

 • Polecenia kontrolne do uruchomienia systemu ostrzegania i ewakuacji;

 • Przekazanie sygnałów do SPPA w celu automatycznego przestawienia wind na podest i zablokowania ich przy otwartych drzwiach;

 • sygnalizacja do SPPA zwolnienia zamków elektromagnetycznych ACS w celu ewakuacji ludzi ze strefy pożarowej;

 • sygnalizacja do SPPA automatycznego włączenia oświetlenia ewakuacyjnego;

 • sygnalizacja do SPPA o zamknięciu bram przeciwpożarowych na parkingu;

 • Przekazanie sygnałów do SPPA do centrali ogólnej;

 • odbieranie sygnałów z urządzeń odbiorczych i sterujących alarmami pożarowymi lokalnych instalacji gaśniczych;

 • automatyczne uruchamianie sygnałów ochrony przeciwpożarowej.

Sygnał "Pożar" jest automatycznie przekazywany do centralnego panelu monitoringu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w jeden z następujących sposobów:

 • poprzez dedykowaną linię telefoniczną;

 • Z wykorzystaniem kanału radiowego.

Sposoby i urządzenia do przekazywania sygnału "Pożar" do centralki nadzoru określają warunki techniczne na etapie RD.

Rozwiązania techniczne dla automatycznego systemu sygnalizacji pożaru

Automatyczny system sygnalizacji pożarowej jest częścią zintegrowanego systemu bezpieczeństwa pożarowego opartego na urządzeniach SIMPLEX, w skład którego wchodzi również system zarządzania powiadamianiem i ewakuacją oraz system automatyki pożarowej. Zastosowanie tego sprzętu pozwala na zbudowanie na jednej platformie sprzętowo-programowej jednolitego systemu obejmującego wszystkie systemy przeciwpożarowe, realizującego wymianę danych pomiędzy urządzeniami za pomocą jednego protokołu.

Rozwiązanie to zapewnia elastyczność konstrukcji i zasadę modułowej architektury pozwalającą na modyfikację i rozbudowę systemu przy minimalnych kosztach pracy i rozwiązaniu szerokiego zakresu zadań. Głównym podstawowym węzłem systemu SAPS, który przetwarza i przekazuje informacje pomiędzy innymi urządzeniami systemu jest jednostka odbiorczo-sterująca (FCIS), serii "4100U". O liczbie central decyduje podział budynku na strefy pożarowe oraz możliwości techniczne zainstalowanych urządzeń. Panele sterujące mają być zainstalowane w jednostkach piętrowych niskiego napięcia.

Centrala systemu sygnalizacji pożarowej zainstalowana jest w pomieszczeniu sterowania systemem bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a w tym samym pomieszczeniu przewidziana jest komputerowa automatyczna stacja robocza (AWP) systemu sygnalizacji pożarowej ARM-SAPS, połączona z centralą systemu sygnalizacji pożarowej. Zautomatyzowane stanowisko pracy umożliwia operatorowi monitorowanie lokalizacji alarmów pożarowych i uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, sterowanie systemami przeciwpożarowymi, a w razie potrzeby blokowanie wydawania poleceń do automatycznego uruchamiania systemów przeciwpożarowych. Centrala ochrony przeciwpożarowej zapewnia wyprowadzenie sygnałów ze wszystkich systemów przeciwpożarowych z dekodowaniem adresu na wyświetlaczu panelu centralnego centrali sygnalizacji pożarowej oraz na ekranie wyświetlacza stanowiska operatora SAPS.

Maksymalna pojemność centralnego urządzenia systemu wynosi 256 FCIS. Każdy FCIS może zbierać i przetwarzać informacje z 2000 różnych urządzeń adresowalnych (czujek pożarowych, modułów sterujących i monitorujących itp.) Piętrowe centrale alarmowe są podłączone do wspólnej magistrali interfejsu komunikacyjnego w topologii pierścienia, co zapewnia redundancję w przypadku pojedynczego uszkodzenia kanału komunikacyjnego między centralami. W przypadku przerwania pojedynczej linii interfejsu, system generuje komunikat o przerwaniu linii interfejsu i automatycznie rekonfiguruje kierunek komunikacji, nie zakłócając ustalonego trybu pracy.

W przypadku awarii obu linii interfejsu FCIS, system automatycznie przechodzi w tryb autonomiczny, zachowując funkcje monitorowania sytuacji pożarowej w pomieszczeniach, formowania odpowiednich sygnałów do sterowania urządzeniami inżynieryjnymi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się ognia, dróg ewakuacji dymu, włączenia systemu sygnalizacji pożarowej do strefy kontroli.

Obiekt wyposażony jest w pięć PPKP, połączonych linią główną obwodową, które założone są w przydzielonych pomieszczeniach poprzecznych instalacji niskoprądowych na 1 i 8 (technicznym) piętrze chronionych budynków (3 szt.), a także w pomieszczeniu poprzecznym, centralny PPKP (1 szt.) znajduje się w CB TSS i SPZ. Pomieszczenia sal biegowych wyposażone są w system alarmowy i powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Monitorowanie stanu (z potwierdzeniem realizacji jego funkcji lub przekazaniem zgłoszenia o awarii) systemu FCIS zainstalowanego w obiektach odbywa się całodobowo z centralnego systemu sygnalizacji pożarowej FCIS i automatycznej stacji roboczej (AWS) zainstalowanej w Centralnym Biurze SB i SPZ.

Centrala przepytuje wszystkie czujki obszaru kontroli SAPS, monitoruje drożność linii połączeniowych, przekazuje informacje o awarii czujek, monitoruje dostępność zasilania na wejściu rezerwowym oraz poziom naładowania akumulatorów zainstalowanych w obudowie centrali w celu autonomicznej pracy stacji w przypadku zaniku zasilania. W przypadku zagrożenia generuje sygnał uruchamiający systemy oddymiania, tryskaczowe i modułowe systemy gaśnicze, system powiadamiania i sterowania ewakuacją, przy czym sygnał ten jest przekazywany do jednostek centralnych SB i SPZ oraz wskazuje na charakter i miejsce zdarzenia. Czujki pożarowe, elementy sterujące i monitorujące połączone są w pętle z centralami SAPS.

Zapewnia to, że w przypadku wystąpienia otwartego lub zwarcia w liniach komunikacyjnych do elementów systemu zainstalowanych w innych pomieszczeniach, komunikacja jest utrzymywana poprzez automatyczne odłączenie uszkodzonego odcinka linii i podział pętli na pętle promieniste.

Aby monitorować linię, na początku i końcu pętli oraz w miejscach, gdzie pętla przechodzi z piętra na piętro, zainstalowane są izolatory zwarć. Pętla jest monitorowana na całej długości za pomocą podstawek pod czujki z wbudowanymi izolatorami zwarć. Podstawy montuje się co 20 urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. 

Automatyczne systemy sygnalizacji pożarowej zabezpieczają wszystkie pomieszczenia budynku, z wyjątkiem pomieszczeń, w których prowadzone są procesy mokre, komór wentylacyjnych, pompowni i innych pomieszczeń gospodarczych, jeżeli są wolne od materiałów palnych, pomieszczeń B4 i D oraz klatek schodowych (SP5.13130.2009, Załącznik A, pkt A4). Zgodnie z STS parking podziemny nie jest wyposażony w automatyczną sygnalizację pożarową.

W automatyczny system sygnalizacji pożarowej na każdej kondygnacji parkingu podziemnego wyposażone są jedynie pomieszczenia techniczne i gospodarcze, windy przedsionkowe do transportu jednostek straży pożarnej.

Przestrzeń za sufitem podwieszanym powinna być wyposażona w czujki dymu zgodnie z tabelą A.2 SP 5.13130.2009. Kryterium oceny jest warunek, że palna objętość przewodów w strefie kontroli jest większa niż 1,5 litra na metr bieżący. Ocenie podlegają zadania z sąsiednich odcinków projektu. Czujki pożarowe montowane za sufitami podwieszanymi wyposażone są w zdalne sygnalizatory optyczne (OSS). Rozmieszczenie automatycznych czujek pożarowych określają wymagania SP 5.13130.2009, jednak nie mniej niż 2 na pomieszczenie. Typy czujek ustala się zgodnie z zaleceniami zawartymi w dodatku M 5.13130.2009.

Typ czujki pożarowej dobiera się w zależności od przeznaczenia pomieszczenia i jego obciążenia pożarowego. Rozmieszczenie czujek spełnia wymóg minimalnego czasu detekcji pożaru. Odległość między czujkami pożarowymi jest nie większa niż połowa normy i spełnia wymagania 14.1 przepisów sanitarnych 5.13130.2009. Czujki ciepła służą do ochrony pomieszczeń, w których dym nie jest kojarzony z pożarem (kuchnie itp.).

Ręczne czujki pożarowe są zainstalowane wzdłuż dróg ewakuacyjnych oraz w pobliżu szafek hydrantowych na parkingach. Linie kablowe systemu sygnalizacji pożarowej powinny być wykonane kablami ognioodpornymi. Sygnały sterujące systemem sygnalizacji pożarowej są generowane zgodnie z zaprogramowanym algorytmem, patrz pkt 2.4. 2.4. 

Skład proponowanych urządzeń sygnalizacji pożarowej

W skład automatycznego systemu sygnalizacji pożarowej wchodzą następujące urządzenia:

 • stacja;
 • peryferyjne.

W skład wyposażenia stacji systemu sygnalizacji pożarowej wchodzą:

 • "4100-9211" - centrala alarmu pożarowego w tym:
 • sterownik główny w komplecie z interfejsem operatora i oprogramowaniem serii "4100U".
 • zaawansowany procesor.
 • zasilacz systemowy i ładowarka.
 • interfejs operatora (wyświetlacz).
 • "4100-3101" - interfejs dla 250 urządzeń adresowalnych IDNet.

Zapewnia:

 • adresowanie czujek i innych urządzeń, które mają być włączone do pętli IDNet;
 • Podstawowe automatyczne (z konfigurowalną okresowością) pozyskiwanie informacji o stanie i kondycji urządzeń adresowalnych "4100-5102" - Rozbudowujący się zasilacz.

Zapewnia zasilanie urządzeń adresowalnych pętli IDNet. "4100-6056" - moduł połączenia przewodowego. Umożliwia podłączenie paneli zdalnego sterowania do wspólnej magistrali interfejsu komunikacyjnego. W skład wyposażenia peryferyjnego SAPS wchodzi "4098-9714" - czujka dymu pożarowego. Zapewnia:

 • wykrywanie dymu w pomieszczeniach obiektu;
 • Formowanie sygnału alarmowego dla adresowalnych podstaw instalacyjnych.
 • Kontrola zapylenia i posiada system samoczyszczenia.
 • "4098-9733" - pożarowa czujka ciepła.

Zapewnia:

 • Wykrycie gwałtownego wzrostu temperatury w pomieszczeniach obiektu i wzrostu temperatury o więcej niż 57,2 stopni C lub 11 stopni Cº wzrostu na minutę;
 • Formowanie sygnału alarmowego dla adresowalnych podstaw instalacyjnych 
 • "4099-9001 to ręczny ostrzegacz pożarowy.

Zapewnia ręczne uruchamianie alarmu pożarowego w celu przekazania informacji o sytuacji pożarowej w pomieszczeniach obiektu. "4098-9792" - podstawa montażowa do adresowalnej "4098-9789  - Podstawa montażowa, adresowalna z możliwością podłączenia czujki zdalnej. Zapewnia kontrolę nad czujkami; przekazywanie sygnałów alarmowych do PPKP i zdalnego wskaźnika (VUOS). "4098-9793" - podstawa montażowa, adresowalna z izolatorem linii. "4090-9116" - moduł izolatora linii, adresowalny.

Zapewnia pracę linii okrężnych SAPS w przypadku zwarcia tak połączonej linii "4090-9118" - moduł monitora-komendacji, adresowalny. Moduły monitora adresowalnego i modułu monitora poleceń są instalowane w bezpośredniej bliskości napędów. Po wygenerowaniu sygnału "FIRE" moduły te wysyłają sygnał do odłączenia lub włączenia urządzeń technologicznych.

System powiadamiania o alarmach pożarowych i kontroli ewakuacji (alarm pożarowy)

Cel systemu alarmu przeciwpożarowego i ewakuacji

Dla tego obiektu projektuje się system sygnalizacji pożarowej i sterowania ewakuacją (EMS) typu 3 zgodnie z SSS. We wszystkich miejscach stałych i tymczasowych należy przewidzieć alarmy przeciwpożarowe. Celem systemu sygnalizacji pożarowej i ewakuacji jest powiadomienie osób w przypadku powstania pożaru i innych sytuacji zagrożenia w budynku w celu ich dalszej ewakuacji. W normalnym trybie pracy system sygnalizacji pożaru może być również wykorzystywany do odtwarzania muzyki w tle, komunikatów głosowych i komunikatów MGRS.

Rozwiązania techniczne w zakresie ewakuacji pożarowej

Środki techniczne systemu sterowania ewakuacją pożarową powinny zapewniać

 • dźwiękowy alarm pożarowy w przypadku zagrożenia pożarowego w trybie automatycznym i ręcznym;

 • komunikat głosowy w przypadku zagrożenia pożarowego w trybie automatycznym i ręcznym;

 • ostrzeganie głosowe w przypadku wypadków w obiektach budowlanych i innych sytuacji kryzysowych wymagających ewakuacji, w trybie automatycznym i ręcznym;

 • bezpośrednie zarządzanie i korygowanie procesu ewakuacji przez operatora w wybranych strefach rozgłoszeniowych (AS) za pomocą komunikatów głosowych;

 • Nagrywanie i odtwarzanie sygnałów głosowych/audio;

 • Ogłaszanie sytuacji standardowych i awaryjnych do pomieszczeń budynku przez mikrofon przez operatora centrali SB i SPZ;

 • głosowa informacja alarmowa do pomieszczeń budynku z publicznej sieci radiowej;

 • komunikacja centrali alarmu pożarowego i MTP ze strefami alarmu pożarowego;

 • odtwarzanie sygnałów dźwiękowych, z nośników muzyki w tle;

 • programowalne poziomy priorytetów sygnałów dźwiękowych w przypadku pożaru, sytuacji awaryjnej;

 • automatyczne monitorowanie linii ostrzegawczych (otwarte i zwarte obwody);

 • automatyczne monitorowanie wszystkich urządzeń stacji w trybie automatycznym;

 • automatyczna redundancja wzmacniaczy mocy (włączenie wzmacniaczy rezerwowych w przypadku awarii wzmacniaczy głównych bez naruszenia ustalonego trybu pracy systemu sygnalizacji pożarowej i sterowania ewakuacją).

 • System sygnalizacji pożarowej i sterowania ewakuacją jest częścią zintegrowanego systemu bezpieczeństwa pożarowego opartego na urządzeniach SIMPLEX, w skład którego wchodzą również automatyka pożarowa i urządzenia automatyki pożarniczej. Podział budynku na strefy powiadamiania uwzględnia podział budynku na przedziały pożarowe (FC) oraz grupy pomieszczeń o różnym przeznaczeniu funkcjonalnym. Dokładna konfiguracja i organizacja stref ochrony przeciwpożarowej jest określana na etapie projektowania.

 • Organizacja stref alarmu pożarowego została przedstawiona na schemacie blokowym. Algorytm działania systemu sygnalizacji pożarowej i ewakuacji zgodnie z przyjętymi planami ewakuacji opracowywany jest na etapie dokumentacji roboczej.

  LDS jest systemem cyfrowym, który spełnia wszystkie wymagania stawiane profesjonalnym systemom powiadamiania i posiada certyfikat zgodności z rosyjskimi normami bezpieczeństwa pożarowego. LDS zbudowany jest na zasadzie decentralnej z możliwością łatwej rozbudowy i dystrybucji nowych urządzeń systemowych zarówno centralnie jak i rozproszonych. Kontrolę i nadzór nad LDSDS sprawuje operator z pomieszczenia kontrolnego centrum bezpieczeństwa i alarmowego.

 • Głównym urządzeniem sterującym systemem LDS jest panel stacji z modułem mikrofonowym i wskaźnikami LED. Planuje się zorganizowanie zautomatyzowanego stanowiska pracy (AWP), połączonego z operatorem SAPS AMS do wyświetlania graficznych planów i stanów urządzeń systemu, wyprowadzania założonych wariantów algorytmów i przeprogramowania. Oprócz ARM, informacje o zdarzeniach i stanie systemu wyświetlane są na ekranie LCD panelu stacji oraz na wskaźnikach LED. W skład AESS wchodzą:

 • wyposażenie stacji;

 • urządzenia końcowe (syreny):  

 • syrena do montażu w suficie podwieszanym;


 • syrena do montażu na ścianie;

 • syrena typu tubowego (dla parkingu i pomieszczeń technicznych).

 • Skład proponowanych urządzeń, topologia i skład wyposażenia stacji są określane na etapie projektowania.

Panel stacji LDS z modułem mikrofonu centralnego umieszczony jest w centralach CB i SPZ. Panele LDS ze wzmacniaczami mocy umieszczono w dedykowanych pomieszczeniach do połączeń krzyżowych. Dalsze korekty systemu LDS przewiduje się po wynajęciu lokalu i ostatecznym jego "skrojeniu".  Regulacja LDS w tych pomieszczeniach odbywa się na koszt lokatorów. Rezerwa mocy wzmacniacza co najmniej 50% dla rozwoju systemu.

Znaki wyjścia są ujęte w części elektrycznej projektu. Linie kablowe LDS należy wykonać kablami ognioodpornymi. System sygnalizacji pożarowej powinien działać przez czas niezbędny do zakończenia ewakuacji ludzi z budynku.  Dwukierunkowy system nagłośnienia komunikacji ze strefami bezpieczeństwa MSH (osoby niepełnosprawne fizycznie) i holami windowymi (zgodnie z PB 59.13330.2012) jest przewidziany w "Wewnętrznych sieciach komunikacyjnych".

Skład proponowanego wyposażenia systemu ewakuacji LDS

W strukturze wyposażenia stacji systemu sterowania alarmami pożarowymi znajduje się "4100-1311" - płyta cyfrowego sterownika audio. Zapewnia on:

 • automatyczne nagrywanie, przechowywanie i odtwarzanie nagranych wiadomości/sygnałów dźwiękowych z karty pamięci;
 • monitorowanie w czasie rzeczywistym podłączonych urządzeń;
 • nadawanie i odbieranie danych z kart cyfrowych repeaterów.
 • "4100-0622" - płytka wzmacniacza cyfrowego interfejsu audio.
 • Automatyczne przetwarzanie i retransmisja przychodzących cyfrowych sygnałów audio (do 8 kanałów audio jednocześnie);
 • "4100-0623" - Płyta wzmacniacza sieciowego interfejsu cyfrowego. 
 • Moduł "4100-0623" wymienia dane i komendy sterujące zgodnie z zadanym algorytmem z innymi kartami repeaterów interfejsowych;
 • "4100-1240" - Dodatkowa karta wejścia audio.
 • Podłącz maksymalnie cztery zewnętrzne urządzenia źródłowe audio;
 • podłączenie mikrofonu.
 • "4100-1333" - Wzmacniacz cyfrowy, 70V, 100W.
 • Rozsyłanie wiadomości/sygnałów dźwiękowych do sześciu wyjść audio;
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym linii nagłośnieniowych pod kątem otwartych i zwartych obwodów;
 • "4100-1339" - zapasowy wzmacniacz cyfrowy, 70V, 100W.
 • automatyczny zapis, przechowywanie i odtwarzanie z karty pamięci zarejestrowanych komunikatów/sygnałów dźwiękowych;
 • monitorowanie stanu podłączonych urządzeń w czasie rzeczywistym;
 • nadawanie i odbieranie danych z kart cyfrowych repeaterów;
 • odbiór wiadomości wytworzonych przez operatora.
 • "4100-1288" - Płyta monitorująco-sterująca dla 64 wskaźników/przycisków LED.

System Ochrony Przeciwpożarowej (SPPA).

System automatyki pożarowej ma za zadanie zapewnić interfejs pomiędzy systemem sygnalizacji pożarowej a innymi urządzeniami obsługi budynku. Działanie systemu automatyki pożarowej realizowane jest poprzez automatyczny system sygnalizacji pożarowej za pomocą wymiany informacji pomiędzy modułami monitorów i komend, modułami monitorów i centralami.

System automatyki pożarowej jest częścią zintegrowanego systemu bezpieczeństwa pożarowego opartego na urządzeniach SIMPLEX, w skład którego wchodzą również urządzenia automatycznej sygnalizacji pożarowej, system powiadamiania i sterowania ewakuacją. SAPS zapewnia:

 • za pomocą SAPS odbiera sygnały z wielu systemów inżynierii budowlanej i wydaje sygnały sterujące według zadanego algorytmu;

 • Współdziałanie za pomocą SAPS z systemem automatyki pożarowej za pomocą modułów przekaźnikowych i etykiet adresowych.

  Zakres działania SAPS obejmuje kontrolę następujących parametrów:

 • położenie zaworów systemów odprowadzania spalin i ciepła;

 • Tryb pracy systemów odprowadzania dymu i ciepła oraz systemów ciśnieniowych (ręczny/automatyczny);

 • tryb pracy centrali oddymiania i odprowadzania ciepła (sygnał "Praca / Alarm", "Uruchomienie monitoringu (urządzenie pracuje)", "Awaria zasilania");

 • położenie zasuw przed sygnalizatorami przepływu cieczy (LFA);

 • stan alarmów przepływu cieczy;

 • Parametry wodnego systemu gaśniczego;

 • odbieranie sygnałów z przycisków "Start" w szafkach hydrantów pożarowych;

 • monitorowanie położenia klap przeciwpożarowych oraz klap dymowych i nadciśnieniowych;

 • sterowanie zasilaniem oraz sterowanie ładowaniem akumulatorów jednostek zasilających automatyki pożarniczej.

  Zakres SPPA obejmuje kontrolę następujących urządzeń inżynieryjnych:

 • otwarcie zaworów oddymiających i odpowietrzających;

 • otwieranie klap przeciwpożarowych systemów wentylacji ogólnej;

 • wyłączenie systemów wentylacji i klimatyzacji;

 • Włączenie systemów oddymiania i zasysania powietrza;

 • sygnał do uruchomienia kurtyn powietrznych;

 • sygnał do zwolnienia blokad elektromagnetycznych ACS;

 • sygnał do opuszczenia wind na piętro;

 • sygnał do włączenia opraw oświetlenia awaryjnego;

 • sygnał do zamknięcia bram pożarowych na parkingu; sygnał do zamknięcia bram pożarowych na parkingu;

 • sygnał do wyłączenia kurtyn cieplnych;

 • sygnał uruchamiający system ostrzegania i kontroli ewakuacji.

 • przekazywanie sygnałów "pożar w zatoce/obszarze" do systemu dyspozytorskiego inżynierii.

  W projekcie przewidziano sygnały do wyłączenia central wentylacji ogólnej (nawiewnej i wywiewnej), nadciśnienia i oddymiania - po jednym sygnale dla każdej szafy sterowniczej centrali. W zakres projektu SPA nie wchodzą siłowniki (siłowniki zaworów instalacji wentylacyjnej, siłowniki zaworów odwadniających, wyłączniki przepływowe, zaciski zaworów odcinających itp.)

 • Do zdalnego uruchamiania systemu ochrony przed zadymieniem zgodnie z SP 7.13130.2009 służą adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe oznaczone "START DU" zainstalowane w szafkach hydrantów pożarowych. Do sterowania przyciskami "START" w szafkach hydrantów pożarowych przewidziano moduły adresowalne monitora "4090-9001". Przycisk "Start" służy do zdalnego uruchamiania pomp i lokalizowania punktu sabotażowego sieci w każdej szafce hydrantu przeciwpożarowego. Przetwornik położenia podano w punkcie "Automatyczna instalacja gaśnicza i przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę". 3/1/12/FCC-PB2 tom 9.2. Przewody do instalacji przeciwpożarowej należy wykonać przewodami ognioodpornymi.

Automatyka przeciwdymna.

Oprócz automatycznego sterowania, projekt przewiduje:

 • zdalne sterowanie (z pomieszczeń CB CP i SPZ) urządzeniami systemów inżynieryjnych, tj:
 • zdalne uruchamianie wentylatorów oddymiających i napowietrzających oraz zdalne uruchamianie zaworów oddymiających i wentylacji ogólnej z dyspozytorni (dyspozytor może włączyć wentylatory oddymiające i napowietrzające oraz otworzyć nimi zawory oddymiające, jeśli nie ma sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej);
 • Zdalne uruchamianie wentylatorów oddymiających oraz zdalne sterowanie klapami dymowymi i wentylacji ogólnej z ręcznych sygnalizatorów pożarowych zdalnego uruchamiania systemu oddymiania zainstalowanych w szafkach z kogutami przeciwpożarowymi (po naciśnięciu tego przycisku generowany jest sygnał sterujący uruchamiający odpowiednie wentylatory oddymiające oraz otwierający zazębione z nimi klapy dymowe i cieplne);
 • Lokalne sterowanie systemami oddymiania i nawiewu powietrza oraz wentylacji ogólnej, tj:
 • ręczne uruchamianie klap dymowych i wentylacyjnych oraz wentylatorów wentylacji ogólnej z pulpitów sterowniczych umieszczonych w komorach wentylacyjnych lub rozdzielni elektrycznych;
 • ręczne uruchamianie klap oddymiających i wyciągających ciepło oraz klap nadciśnienia powietrza za pomocą przycisków w miejscach montażu klap;
 • ręczne sterowanie klapami przeciwpożarowymi wentylacji ogólnej za pomocą przycisków w miejscach zainstalowania klap.

Przewidziano przekazywanie sygnałów do dyspozytorni SB i SPZ:

 • o uruchomieniu wentylatorów oddymiających i nadciśnieniowych;

 • Uruchomienie wentylatorów oddymiających i odprowadzających ciepło; oraz awaria systemu oddymiania i odprowadzania ciepła;

 • wyłączono automatyczne uruchamianie wentylatorów wyciągowych dymu i ciepła;

 • awaria zasilania urządzenia; - położenie zaworów oddymiających ("otwarty/zamknięty")

 • położenie klap oddymiających ("otwarte/zamknięte").

  Automatyczne uruchomienie systemów wentylacji oddymiającej powinno być opóźnione od 20 do 30 sekund w stosunku do uruchomienia systemów wentylacji oddymiającej nawiewnej. Do sterowania klapami dymowymi i cieplnymi stosuje się moduły dowodzenia i sterowania Simplex 4090-9118 zintegrowane z pętlami sygnalizacji pożarowej oraz centrale sterowania klapami typu BOOC SVT (SPF SVIT). 

 • Zgodnie z punktem 7.18 normy SP7.13130.2009 przepustnica powinna zachować swoje położenie po wyłączeniu zasilania siłownika zaworu oddymiania i odprowadzania ciepła. W sekcji wentylacji oddymiającej przewidziano siłowniki rewersyjne (bez sprężyny powrotnej) do klap dymowych i cieplnych oraz siłowniki elektromechaniczne (ze sprężyną powrotną) do klap przeciwpożarowych wentylacji ogólnej.  Urządzenia sterujące i wskazujące CBT 667.23.221 mogą sterować odwracalnymi siłownikami systemów kontroli dymu; CBT 667.13.221 mogą sterować elektromechanicznymi siłownikami klap przeciwpożarowych do wentylacji ogólnej. 

 • Informacje o zadziałaniu i niesprawności urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej, a także o przejściu w tryb sterowania ręcznego, przekazywane są do dyspozytorni SB i SPZ. Na monitorze zintegrowanego systemu ochrony przeciwpożarowej wyświetlane są schematy mimiczne systemów oddymiania, które pokazują stan instalacji i ich tryby pracy. Graficzny interfejs systemu dyspozytorskiego pozwala dyżurnemu operatorowi na szybką i prawidłową ocenę sytuacji w celu podjęcia dalszych działań na polecenie. Moduły sterowania i kontroli oraz jednostki sterujące zaworami znajdują się w pobliżu zaworów.

Automatyzacja systemów gaśniczych i przeciwpożarowych systemów wodnych

Rozwiązania techniczne automatycznych systemów gaśniczych i przeciwpożarowych instalacji wodnych przedstawiono w tomie pt. Wskazanie pracy układu pompowego powstaje na dostarczonych urządzeniach Sprut-CPI, Sprut-PI. Sprut-CPI zapewnia transmisję następujących sygnałów z wodnego systemu gaśniczego i wewnętrznego systemu zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych:

 • stan zespołów pompowych (3 sygnały z każdej grupy pomp - "Awaria", "Rozruch zespołu", "Automatyka wyłączona");

 • na indywidualny stan każdej zasuwy na rurociągu grupy pompowej - "Zasuwa nie OK";

 • położenie bramki (bramek) podłogowej (otwarte/zamknięte);

 • stan alarmów przepływu cieczy (LFA);

 • stan przycisku startowego na hydrancie przeciwpożarowym.

  Zakres SPA obejmuje kontrolę następujących urządzeń wodnej instalacji gaśniczej i wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej:

 • uruchomienie pomp wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (przy sygnałach otwarcia hydrantów pożarowych);

 • sygnał do uruchomienia zalewowego systemu gaśniczego.

  Do sterowania przyciskiem "Start" w szafach wodociągowych przeciwpożarowych przewidziano moduły monitorów adresowalnych "4090-9001". Przycisk Start służy do zdalnego uruchamiania pomp oraz do lokalizacji punktu poboru wody z sieci w każdej szafce hydrantów pożarowych. Przycisk Start.

  Sygnały o działaniu instalacji tryskaczowej z sygnalizatorów przepływu cieczy (LFA) i zasuw są odbierane przez APFS i wykorzystywane do sterowania systemami inżynieryjnymi w przypadku pożaru.

  Stan urządzeń i elementów APS jest wyświetlany na monitorze ARM w dyspozytorni SPZ i SB.

  Jako elementy sterujące służą moduły monitorów adresowalnych "4090-9001", włączone w linie adresowalne centrali sygnalizacji pożarowej. 

Algorytm działania systemu sygnalizacji pożarowej

Zarządzanie systemami inżynieryjnymi obiektu w przypadku pożaru zapewnia odbiór sygnałów sterujących z czujek pożarowych i modułów monitorujących automatycznego systemu sygnalizacji pożarowej (SAPS) z utworzeniem sygnału "Pożar" przy

 • 1 ręczna adresowalna czujka pożarowa, z ustaloną lokalizacją (pomieszczenie, kondygnacja, strefa pożarowa) do uruchomienia;

 • Co najmniej 2 automatyczne, adresowalne czujki pożarowe zainstalowane w jednym pomieszczeniu (pokoju, piętrze, strefie pożarowej);

 • uruchomiła się instalacja tryskaczowa (przełącznik przepływu cieczy SPM) i odebrano sygnał Pożar z centrali sterującej stacji tryskaczowej;

 • Uruchomienie wewnętrznego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

Zasilanie i uziemienie systemu sygnalizacji pożarowej

Urządzenia systemu ochrony przeciwpożarowej pracują w sposób ciągły przez całą dobę i wymagają nieprzerwanego zasilania (niedopuszczanie do przerw w zasilaniu w jakimkolwiek trybie pracy instalacji elektrycznych). Zgodnie z przepisami urządzenia przeciwpożarowe zaliczane są do urządzeń elektrycznych kategorii 1 pod względem pewności zasilania. 

Zapewnienie 1 kategorii niezawodności zasilania elektrycznego oraz sieci elektroenergetycznej 220V 50Hz wyszczególnione urządzenia znajdują się w sekcji EM i są zasilane z dwóch niezależnych wzajemnie redundantnych źródeł zasilania, z dodatkowym zasilaniem z niezależnego trzeciego źródła zasilania (akumulatory). Wtórne źródła zasilania są dostarczane w komplecie z bateriami.

Uziemienie sygnalizatorów pożarowych w zakresie wymagań dokumentacji urządzenia wykonać zgodnie z PUE i RD 78.145-93 od szyny uziemiającej RE tablicy elektrycznej nad wskazanymi odbiornikami. Survivability i resilience. Wszystkie urządzenia spełniają odpowiednie normy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.

EMC zostanie złagodzone przez okablowanie światłowodowe i ekranowane, a w budynku zostanie zapewniony system wyrównywania potencjałów. Kontrola środowiska: zainstalowane urządzenia nie są uważane za źródło szkodliwych emisji. Nie są wymagane żadne specjalne środki ochrony środowiska (w tym utylizacja wadliwych lub przestarzałych elementów systemu).

Środki bezpieczeństwa i higieny pracy. Jako środki bezpieczeństwa przewiduje się przyjęcie podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych zgodnych z wymaganiami PUE i VSN 604-III-87. Bezpieczeństwo pracy zapewniają zaprojektowane systemy oświetlenia stanowisk pracy zgodnie z normami sanitarnymi oraz system wentylacji i klimatyzacji, kontrola mikroklimatu w pomieszczeniach odbywa się za pomocą termometrów i psychrometrów.

Hałas emitowany przez urządzenia nie przekracza dopuszczalnych norm. Urządzenia powinny być obsługiwane przez personel klienta przeszkolony i zaznajomiony z dokumentacją techniczno-ruchową systemu jako całości, jak i jego poszczególnych elementów. Środki ochrony przeciwpożarowej. Jako środki zapobiegania pożarom należy stosować podstawowe rozwiązania konstrukcyjne zgodne z obowiązującymi przepisami RF. W celu zapewnienia możliwości pierwotnego gaszenia pożaru w fazie budowy, Zamawiający przewiduje zainstalowanie w podłogowych szafkach przeciwpożarowych gaśnic na dwutlenek węgla lub proszkowych o pojemności co najmniej 15 litrów.