Projekt ochrony środowiska dla budowy budynku

Nasza organizacja projektowa opracowała projekt ochrony środowiska dla budowy.

 projekt środowiskowy

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKOWE

W tej części omówiono uzasadnienie środowiskowe rozwiązań projektowych, przewidziano środki ochrony środowiska oraz działania mające na celu zapewnienie komfortowych warunków życia gościom kompleksu hotelowo-biurowego oraz mieszkańcom sąsiedniej zabudowy, zarówno w trakcie budowy, jak i w trakcie eksploatacji obiektu. 

Projekt powstał w oparciu o badania techniczne budynku oraz badania terenowe. Część "Lista środków ochrony środowiska" została opracowana zgodnie z uchwałą rządu RF nr 87 "O składzie części dokumentacji projektowej i wymaganiach dotyczących ich zawartości".

Prace zostały wykonane zgodnie z wymogami Ustawy Federalnej "O bezpieczeństwie sanitarno-epidemiologicznym ludności" (Nr 52-FZ z dnia 30.03.1999), Ustawy Federalnej "O ochronie środowiska" (Nr 7-FZ z dnia 10.01.2002), Ustawy Federalnej "O ochronie powietrza" (Nr 96 z dnia 04.05.1999), a także dokumentów wykonawczych regulujących treść odcinka. 

ZMIANA KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI PROPOZYCJI PROJEKTOWYCH

Wykorzystanie zasobów ziemi w sposób zrównoważony i ochrona ochrona pokrywy glebowej.

Prace budowlane związane z częścią podziemną budynku prowadzone były w latach 2006-2012. W związku z tym podczas wznoszenia części podziemnej budynku nie będą wykonywane otwarte wykopy ziemne. Sprzęt budowlany będzie znajdował się na wyasfaltowanych terenach placu budowy. 

W trakcie wznoszenia części nadziemnej kompleksu przewiduje się możliwość czasowego składowania materiałów budowlanych na powierzchni jezdnej części stylobetonu, co wyklucza wpływ na pokrywę glebową. Podczas prac budowlanych związanych z układaniem mediów pod stojący budynek, w miejscach wykopów otwartych i pracy maszyn budowlanych zostanie naruszone istniejące pokrycie terenu. Warstwa wegetacyjna zostanie wycięta i złożona na urobku. 

Gleba nadająca się do zasypania powinna być wywieziona na tymczasowe składowisko. Wyklucza się składowanie ziemi na placu budowy. Wierzchnia warstwa gleby nie może być skrapiana olejami i paliwami palnymi podczas pracy silników spalinowych. Zapobieganie erozji i degradacji terenów przyległych będzie realizowane poprzez zakaz ruchu pojazdów budowlanych i pojazdów mechanicznych poza drogami dojazdowymi. 

Ochrona roślinności 

Podczas prac budowlanych istniejące pokrycie terenu zostanie naruszone w obszarach otwartych wykopów do układania mediów, jak również w obszarach, w których pracują maszyny budowlane. 

Na terenie projektowanej budowy nie będą rosły drzewa ani krzewy. część dendrologiczna projektu). W ramach projektu zieleni i ogrodnictwa na terenie obiektu proponuje się aranżację trawników o łącznej powierzchni 132,3 m2. Trawniki będą formowane na sztucznie wytworzonej żyznej glebie o grubości 20 cm z zastosowaniem superkompostu "Pix". 

Racjonalne użytkowanie i ochrona zbiorników wodnych.

Obliczanie objętości i stopnia zanieczyszczenia spływu powierzchniowego 

Okres prac budowlanych 

Obecnie na placu budowy oferty zakończony jest etap zerowy budowy obiektu, obejmujący wykonanie "ściany w ziemi", wykonanie wykopu wraz z pozostałymi nasypami, zabetonowanie środkowej części płyty piwnicznej, montaż 2 poziomów systemu rozpierającego wykonanego z metalowych podpór push-pull oraz wykopanie nasypów, zabetonowanie pozostałej części płyty piwnicznej i częściowe wzniesienie części podziemnej kompleksu. 

Budynek będzie wznoszony przez żuraw wieżowy. Dojazd do komunikacji samochodowej odbywać się będzie istniejącymi drogami o pokryciu asfaltowym. Zorganizowane odprowadzanie wód powierzchniowych będzie zapewnione poprzez system drenażu. W celu zabezpieczenia terenu budowy przed spływem wód powierzchniowych urządza się również system odwodnienia w postaci rowów, korytek, rowów i studni odbiorczych.

Tymczasowe systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przewidują zamknięte pętle dla indywidualnych potrzeb technicznych (mycie sprzętu budowlanego, kół pojazdów, testowanie i płukanie sieci inżynieryjnych itp.) 

Obliczenia wielkości spływu powierzchniowego i stopnia jego zanieczyszczenia w okresie budowy wykonano w "Wykazie środków ochrony środowiska" w ramach materiałów projektowych uzgodnionych przez Mosgosexpertiza (wniosek pozytywny). 

Okres eksploatacji obiektu 

Prognozowanie stopnia zanieczyszczenia spływu powierzchniowego opiera się na obliczeniu bilansowym objętości spływu i zawartości głównych zanieczyszczeń. Obliczenia wykonano dla zlewni projektowanego obiektu budowlanego w ramach przydzielonego terenu o powierzchni 0,5 ha oraz w ramach rekultywowanego terenu zieleni o powierzchni 0,092 ha. 

Wykorzystanie zasobów wodnych w działalności gospodarczej PE

Źródłem zaopatrzenia w wodę dla potrzeb bytowych i przeciwpożarowych projektowanego obiektu, zarówno w trakcie budowy jak i na etapie eksploatacji, jest miejska sieć wodociągowa. Odprowadzenie ścieków planowane jest w miejskiej sieci kanalizacji fekalnej z dalszym wycofaniem do miejskiej oczyszczalni biologicznej. 

Okres budowy.

Tymczasowe zaopatrzenie placu budowy w wodę na miejscu realizowane jest poprzez podłączenie do istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. Tymczasowy system zaopatrzenia w wodę przeznaczony jest do zaspokojenia potrzeb bytowych, przemysłowych i przeciwpożarowych. 

Łączne zużycie wody na potrzeby produkcyjne na dobę wyniesie 0,11 l/s, na potrzeby bytowe na dobę - 0,98 l/s. Łączne zużycie wody na potrzeby budowy wynosi 62,8 m / dobę (1,09 l/s). 

Zużycie wody do celów przeciwpożarowych przyjęto na poziomie PO l/s (dla Moskwy, przy powierzchni zabudowy do 50 ha). Tymczasowa sieć kanalizacyjna podłączona jest do istniejącej kanalizacji i zaprojektowana jest na 56,45m/s. (0,98 l/s).

Ścieki kałowe gromadzone są w 4 bio-toaletach na terenie obozu budowlanego. Do mycia kół wywrotek opuszczających teren budowy służy stacja mycia z instalacją systemu recyklingu wody i oczyszczania ścieków z zawiesin i produktów ropopochodnych np. Moidodyr-K.

System recyklingu wody zapewnia uzdatnianie wody od stężeń początkowych do parametrów zgodnych z możliwościami technicznymi instalacji "Mojdodyr-K".

1. Stężenie zanieczyszczeń, mg/l:

ścieki na wylocie:

- zawiesina - 4500

- według produktów naftowych - 200

uzdatniona woda na wylocie:

- dla zawiesin - 200

- dla produktów naftowych - 20

Zanieczyszczenia w postaci zawiesin trafiają do osadnika, produkty ropopochodne - do specjalnego zbiornika. Unieszkodliwianiem zanieczyszczeń zajmuje się Moydodyr CJSC lub Przedsiębiorstwo Państwowe Promotkhody.

Instalacje CJSC EPFC Moydodyr przeszły pełen zakres testów i są zalecane do powszechnego stosowania.

Eksploatacja projektowanego budynku

Zaopatrzenie obiektu w wodę odbywa się zgodnie z MSUE "Mosvodokanal".

Całkowity przepływ wody z miejskiej sieci wodociągowej wynosi 200 m/dobę, przepływ ścieków do miejskiej sieci kanalizacji bytowej wyniesie 160 m/dobę. Brak równowagi spowodowany jest nieodwracalnymi stratami podczas nawadniania trawników, nawierzchni utwardzonych, zasilania systemów chłodzenia i nawilżania.

Bilans zużycia wody i odprowadzania ścieków przedstawiono w tabeli 3.3.3.

Przedsiębiorstwa wyposażone są w zimną i ciepłą wodę z istniejących sieci. Jakość wody używanej do celów technologicznych i domowych spełnia wymagania GOST 2874-82 "Woda pitna. Wymagania higieniczne i zasady doboru". Woda dostarczana jest do zbiorników myjących i zlewów poprzez mieszacz.

Skład zanieczyszczeń w ściekach z projektowanego obiektu przyjmuje się wg SP 30.133.30.2012. Stężenie zanieczyszczeń w ściekach oblicza się według wzoru: 

С= Nxc/Q mg/l,

gdzie: N- zmniejszona liczba konsumentów, osób.

s- ilość zanieczyszczeń przypadająca na odbiorcę wody, g/dobę, przyjęta wg tabeli A SP 30.133.30.2012, przeliczona proporcjonalnie do zużycia wody; 

Q - przepływ krajowy, 186,8 m³/d;

Liczba odbiorców wody według wskaźników zużycia wody wynosi. (N):

 • personel biurowy 1500 
 • Użytkownicy apartamentów 50 
 • personel hotelowy 35 
 • pracownicy gastronomii 60 
 • personel techniczny parkingu 24 

Ścieki przemysłowe z projektowanych zakładów gastronomicznych o łącznej liczbie miejsc - 390 i wydajności ponad 11000 posiłków / dobę, przepływ całkowity 140 mUdobę, charakteryzują się następującymi wskaźnikami:

Do lokalnego oczyszczania ścieków zawierających tłuszcze z publicznych zakładów gastronomicznych przewidziano automatyczne separatory tłuszczu.

Po separatorach tłuszczu ścieki przemysłowe tłoczone są przez małogabarytowe urządzenie kanalizacyjne z osobnym odpływem do wewnątrzosiedlowej sieci kanalizacji bytowej.

Urządzenia do oczyszczania ścieków (tłuszczowniki) scharakteryzowano w tabeli 3.3.7. Ścieki z tłuszczowników scharakteryzowano w rozdziale 3.6.2 "Kontrola wytwarzania ścieków".

Dla odprowadzenia ścieków z obiektu inwestycji przewidziano odrębne sieci kanalizacyjne:

 • domowych - do ścieków z urządzeń sanitarnych; 
 • przemysłowe - od urządzeń technologicznych; 

Tereny przemysłowe wyposażone są w odpływy o spadku

Pomieszczenia przemysłowe wyposażone są w odpływy ze spadkiem powierzchni posadzki do nich. Wanny myjące podłącza się do kanalizacji z przerwą w strumieniu wynoszącą co najmniej 20 mm od poziomu leja wlotowego. W przypadku odłączenia ciepłej wody w pomieszczeniu myjni, powinny znajdować się zapasowe przepływowe podgrzewacze wody.

Ścieki z projektowanego budynku odprowadzane będą zgodnie ze specyfikacją MSUE Mosvodokanal do miejskiej sieci kanalizacji fekalnej.

Ścieki spełniają maksymalne dopuszczalne limity zrzutu do miejskiej sieci kanalizacyjnej i mogą być oczyszczane w stacji napowietrzania metodą biologiczną. Charakterystykę całkowitego przepływu ścieków przedstawiono w tabeli 3.3.5.

Ochrona powietrza atmosferycznego.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego podczas działań budowlanych.

W niniejszym punkcie przedstawiono ocenę oddziaływania na środowisko sprzętu budowlanego zastosowanego w projekcie budowlanym w zakresie współczynnika zanieczyszczeń chemicznych.

Zgodnie z projektem organizacji budowy prace prowadzone są na 2 zmiany. Całkowity czas trwania budowy to 40 miesięcy. Wykaz maszyn i mechanizmów budowlanych będących źródłami emisji zanieczyszczeń przedstawiono w tabeli 3.4.1.

Tabela 3.4.1.

Nazwa

Ilość

Pojemność, g/n

Żuraw samochodowy KS-5473

1

101-160 kW

Pompa do betonu SCHWTNG BP 1500 HDR

1

101-160 kW

Mieszalnik samochodowy SCHWING

2


Ładowarka samochodowa 4045

1

101-160 kW

Sprężarka przewoźna ZIF-SVE-5/0,7

1

36-60 kW

Samochód ciężarowy z płaską podłogą

2

g/n 16t

KamAZ 55111 wywrotka

4

8 t/rok wydajność

TD-502-UZ transformator spawalniczy

2

Stanowisko spawalnicze PSO-500

6

Podczas pracy maszyn drogowych i budowlanych do atmosfery emitowane są następujące zanieczyszczenia:

 • dwutlenek azotu; 
 • tlenek azotu; 
 • sadza; 
 • dwutlenek siarki; 
 • Węglowodory transportowe (skategoryzowane jako parafina i benzyna). 

Podczas operacji spawania elektrycznego z użyciem elektrod oraz cięcia gazowego metali do atmosfery emitowane są:

 • tlenek żelaza; 
 • mangan i jego związki; 
 • fluorowodór; 
 • tlenek węgla; 
 • dwutlenek azotu. 

Roboty "ścianowe", wykonanie wykopu z obwałowaniem, zabetonowanie środkowej części płyty fundamentowej, montaż 2 kondygnacji systemu rozpierającego z metalowych podpór typu push-pull z wykopem pod obwałowanie, zabetonowanie pozostałej części płyty fundamentowej i częściowe wzniesienie części podziemnej kompleksu do poziomu 0.000 oraz demontaż dolnej kondygnacji systemu rozpierającego przeprowadzono w 2006 roku.

Obecnie na dnie wyrobiska znajduje się żelbetowa płyta fundamentowa z sześcioma dołami technologicznymi oraz górna kondygnacja układu rozpierającego. W związku z tym nie rozlicza się emisji pyłów nieorganicznych podczas prac budowlanych na tym etapie.

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery jest dezorganizowana przez ruch maszyn i urządzeń po terenie budowy. Dlatego też plac budowy traktowany jest jako pojedyncze, niezorganizowane źródło emisji zanieczyszczeń.

Obliczenie masy emisji zanieczyszczeń do atmosfery podczas działań budowlanych.

Obliczanie masy emisji zanieczyszczeń z pojazdów i urządzeń drogowych.

Obliczenia emisji zanieczyszczeń podczas pracy specjalistycznego sprzętu na budowie wykonano przy użyciu oprogramowania "ATP-Ecolog" wersja 3.01.11 z dnia 5.05.2005 r. i oparto na następujących dokumentach metodycznych:

 • Metodologia inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń 

Metodyka inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń powietrza dla przedsiębiorstw transportu drogowego (metoda obliczeniowa). Moskwa, 1998.

 • Metodyka inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń 

Zalecenia metodyczne dotyczące inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do atmosfery dla zakładów naprawczych samochodów (metodą obliczeniową). Moskwa, 1998;

 • Metodyka inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń dla przedsiębiorstw drogowo-budowlanych (wg metody obliczeniowej, 1998r. 

(Metodologia inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do atmosfery dla baz sprzętu drogowo-budowlanego (metodą obliczeniową). Moskwa, 1998.

 • Załącznik nr 9 do załączników nr 1-3 do ww. metodyki; 
 • Poradnik metodyczny dotyczący obliczania, regulacji i kontroli emisji zanieczyszczeń powietrza. Petersburg, 2005. 

Zgodnie z zaleceniami Instytutu Badań Atmosferycznych ("Wytyczne metodyczne dotyczące obliczania, racjonowania i kontroli emisji zanieczyszczeń powietrza".

S.-Pb., 2005) w celu uwzględnienia w obliczeniach zanieczyszczeń atmosferycznych przemiany substancji wyjściowych w bardziej toksyczne zaleca się podział tlenków azotu, powodowanych przez różne rodzaje spalania pojazdów i maszyn drogowych, na ich składowe: tlenek azotu i dwutlenek azotu.

Współczynniki transformacji przyjmuje się na poziomie maksymalnej określonej transformacji (pkt 1.5 OND-86), tj. 0,8 dla N02 i 0,13 dla N0 z NOx.

Dane wejściowe do obliczeń maksymalnej i rocznej emisji zanieczyszczeń, wzory obliczeniowe, a także wyniki obliczeń w postaci wydruków programu "ATP-Ecolog" przedstawiono w załącznikach.

W tabeli 3.4.2 przedstawiono maksymalną roczną emisję (g/s) zanieczyszczeń ze sprzętu budowlanego w okresie zimowym oraz średnią roczną emisję

Wnioski i zalecenia dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego

Obliczony poziom oddziaływania emisji zanieczyszczeń na placu budowy przekracza dopuszczalny poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Moskwie w zakresie dwutlenku azotu i wyniesie 1,11 MPCM.R.

Roboty budowlane w najgorszym okresie prowadzenia robót budowlanych według współczynnika zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są racjonalnie możliwe do wykonania i są prowadzone przez ograniczony czas przy minimalnej wymaganej liczbie środków technicznych przy wymaganej wydajności maszyn i mechanizmów (według SIWZ).

Biorąc pod uwagę tymczasowy charakter prac budowlanych, można stwierdzić, że pogorszenie jakości powietrza w rejonie prac w okresie budowy będzie nieznaczne.

Należy zaznaczyć, że uzyskane poziomy zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego odpowiadają najbardziej niekorzystnym warunkom meteorologicznym dla rozpraszania szkodliwych zanieczyszczeń - maksymalnej temperaturze powietrza i spokojnej pogodzie. Powtarzalność sytuacji krytycznej leżącej u podstaw modelu obliczania maksymalnych pojedynczych stężeń jest niska. W większości przypadków, gdy prowadzone są prace budowlane, zanieczyszczenie atmosfery szkodliwymi zanieczyszczeniami podczas pracy maszyn budowlanych będzie niższe od obliczeniowego.

W związku z tym prace budowlane na przedmiotowym obszarze są dopuszczalne i nie spowodują nadmiernego zanieczyszczenia powietrza zgodnie z decyzjami podjętymi w SIWZ oraz zgodnie z uzasadnieniem niniejszego podpunktu.

Aby zapobiec nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego w okresie budowy zaleca się.

 • ścisłe przestrzeganie harmonogramu użytkowania maszyn budowlanych zgodnie z SMP; 
 • wykluczyć przestoje maszyn przy pracującym silniku. 

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego podczas eksploatacji obiektu objętego projektem.

Projektowany kompleks hotelowo-biznesowy jest zaprojektowany z budynków:

biuro. Dla zapewnienia wyżywienia pracowników urzędu projektuje się sale kawowe na każdym piętrze oraz stołówkę na 2 piętrze o pojemności 250p.m.

Stołówka działa na surowcach i półproduktach. Załadunek stołówki odbywa się w zamkniętym korowniku 2 m/piętrowym przez pojazdy niskotonażowe.

hotel. Na 2 piętrze hotelu znajduje się restauracja na 40 miejsc, która pracuje na surowcach i półproduktach. Przewiduje się powierzchnię ładunkową na 1 piętrze pod zadaszeniem dla gospodarczego załadunku minihotelu. przedsiębiorstwa gastronomicznego (2 kondygnacje).

Restauracja 100 p.m. z minibarem dla mieszkańców z jadalnią na parterze;

Załadunek całego obiektu gastronomicznego przewidziano na poziomie parkingu podziemnego, zaprojektowano tam korowarkę na 2 m/miejsce. Dostawa towarów będzie realizowana transportem samochodowym typu "GAZ 2705".

Gromadzenie i czasowe przechowywanie MSW i zmiotek odbywać się będzie w strefie załadunku, w pomieszczeniu do składowania opakowań.

Przemieszczanie produktów w pionie przez 2 windy towarowe r / n 1000 kg każda.

Dla ekonomicznego obciążenia hotelu przewidziano powierzchnię ładunkową pod zadaszeniem budynku B.

Pod budynkami znajduje się 2-poziomowy parking, o łącznej pojemności 100 m/m.

Zgodnie z propozycjami projektu, źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza będą:

 • parking podziemny o pojemności 100 m/m. 
 • lądowisko o pojemności 2 m/m w garażu podziemnym. 
 • powierzchnia ładunkowa dla mini-hotelu na 1 piętrze pod wiatą 1 m/m 
 • parking zewnętrzny do krótkoterminowego parkowania samochodów osobowych o pojemności 10 m/m; 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego będą pojazdy mechaniczne, które są źródłem emisji szeregu zanieczyszczeń. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi i dokumentami regulacyjnymi rozliczane będą następujące zanieczyszczenia:

- tlenki azotu;

- tlenek węgla;

- transport węglowodorów (ogółem);

- dwutlenek siarki.

Dwutlenek siarki i dwutlenek azotu mają niepełne sumaryczne działanie na organizm człowieka.

Zgodnie z zaleceniami Instytutu Badań Atmosferycznych ("Methodical Guidebook on Calculation, Norming and Control of Emissions of Pollutants into Atmospheric Air" St. Petersburg, 2005) w celu uwzględnienia w obliczeniach zanieczyszczenia powietrza przemian substancji w bardziej toksyczne zaleca się przy określaniu emisji rozdzielić tlenki azotu na ich składowe: tlenek azotu i dwutlenek azotu.

Współczynniki transformacji należy przyjąć na poziomie maksymalnej ustalonej transformacji (p. 1.5 OND-86), czyli 0,8 dla NOS i 0,13 dla N0 z NOK.

Węglowodory emitowane do atmosfery z pojazdów napędzanych benzyną należy klasyfikować do benzyny (kod 2704) i do parafiny (kod 2732).

Emisja (emisja) zanieczyszczeń na otwartych parkingach nie jest zorganizowana, źródłami emisji będą same parkingi. Emisja z systemów wentylacyjnych garażu i zaplecza gastronomicznego oraz korowarki to źródła zorganizowane.

Obliczanie masy emisji zanieczyszczeń z pojazdów

Obliczenia masy maksymalnej jednorazowej i brutto (rocznej) emisji zanieczyszczeń do atmosfery z transportu samochodowego wykonano za pomocą oprogramowania "ATP-Ecologist" wersja 3.01.11 z dnia 5.05.2005 r., w oparciu o następujące dokumenty metodyczne:

1. Metodologia inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń

1) Metodyka inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń powietrza dla przedsiębiorstw transportu drogowego (metoda obliczeniowa). Moskwa, 1998 r. Dodatek do metodyki.

2. Metodyka inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń

Metody inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń powietrza dla zakładów naprawczych samochodów (metodą obliczeniową). Moskwa, 1998.

Źródło nr 6001 - parking zewnętrzny ogólnego przeznaczenia dla 10 m/m

Zgodnie z MGSN 5.01-01 "Parkingi dla samochodów osobowych" (Załącznik nr 2, p. 1.1) przyjęto następujące sposoby wyjazdu i wjazdu