Liikekeskuksen ilmanvaihdon ja savunpoiston suunnittelu

Suunnitteluorganisaatiomme laati asiakirjat liikekeskuksen ilmanvaihto- ja savunpoistokanavistoa varten.

SAVUNPOISTON JA ALIPAINEEN SUUNNITTELU

1.     Rakennuksen savunpoiston toiminnallinen tarkoitus

Tarkasteltavan rakennuksen savunpoistoilmanvaihtojärjestelmän on täytettävä seuraavat päätehtävät voimassa olevien tilasuunnittelu- ja paloturvallisuusmääräysten mukaisesti:

- Polttotuotteiden poistaminen maanalaisen pysäköintihallin ajoneuvojen säilytystiloista;

- Maanalaisen pysäköintihallin eristettyjen ramppien purkaminen;

- savukaasujen poisto teknisten ja huoltorakennusten yhteisistä tiloista.

maanalaisissa ja alemmissa pohjakerroksissa;

- Palamiskaasujen poisto maanpäällisen alemman kerroksen palvelujen (turvallisuus, valvomo) yhteisestä käytävästä;

- palamistuotteiden poistaminen maanpäällisten toimistojen yhteisiltä käytäviltä;

- Palamistuotteiden poisto maanpäällisistä huoneistohotellin yhteisistä käytävistä;

- ulkoilman syöttö maanalaisen pysäköintitalon autojen varastotilojen alaosaan, jotta voidaan kompensoida niistä poistettujen palamistuotteiden määrät;

- ulkoilman syöttö maanalaisen pysäköintilaitoksen autojen varastointipuolella olevilta eristetyiltä rampeilta ja näiden ramppien alapuolelle, jotta voidaan kompensoida niistä poistettujen palamiskaasujen määrät;

- ulkoilman syöttö "catering-alueen" teknisten, palvelu- ja teknologiatilojen yhteisten käytävien alaosaan niistä poistuvien palamistuotteiden kompensoimiseksi;

- ulkoilman syöttö eteisen alaosaan, maanpäällisen osan kaksitasoiseen aulaan, jotta voidaan kompensoida niistä poistettujen palamistuotteiden määrä;

- ulkoilman syöttö ylipaineen luomiseksi eteisen ilmalukoissa maanalaisen pysäköintihallin ajoneuvojen varastotiloista porrashuoneisiin johtavissa uloskäynneissä;

- ulkoilman syöttö ylipaineen luomiseksi eteisen ilmalukkoihin, jotka erottavat maanalaisen pysäköintilaitoksen autojen varastotilat muista tiloista (mukaan lukien henkilöstö- ja pumppuhuoneet);

- ulkoilman syöttö ylipaineen luomiseksi maanalaisen pysäköintihallin autojen varastotilojen kanssa yhteydessä oleviin hissiauloihin;

- ulkoilman syöttö ylipaineen luomiseksi hissikuiluihin, joissa on pysähtymispaikat maanalaisissa pysäköintikerroksissa (joista pääsee ulos hissiaulojen kautta autojen varastotiloihin) ja alemmassa maanpäällisessä kerroksessa;  

- ulkoilman syöttö ylipaineen luomiseksi hissikuiluihin, joiden maanpäällisessä osassa on pysäkit;

- ulkoilman syöttö ylipaineen luomiseksi hissikuiluihin, joissa on hissin pysähtymispaikat yläosassa;

- ulkoilman syöttö ylipaineen luomiseksi toimistojen yhteisiin käytäviin korotetussa osassa;

 - ulkoilman syöttö, joka luo ylipaineen porrashuoneisiin, jotka ovat yhteydessä maanpäällisiin toimistojen yhteisiin käytäviin.

Jotta voidaan poistaa riippuvuus kausittain vaihtelevista ulkoilman parametreista ja näin ollen lisätä savunpoiston tehokkuutta tässä rakennuksessa, olisi käytettävä järjestelmiä, joissa on pääasiassa mekaaninen vedon induktio.

Koska hankkeessa käytetään kaksikerroksista pysäköintilaitosta, jossa on nosto- ja kääntömekanismi, on tarpeen tehostaa sekä poisto- että tuloilmanvaihdon toimintatapoja, jotka on suunniteltu suojaamaan maanalaisen pysäköintilaitoksen autojen säilytystiloja.

Samanaikaisesti vastaavien järjestelmien parametrit olisi yhdistettävä palon keskipisteiden ennustettuun lämmöntuottotehoon ("kaksinkertainen" jopa 10 MW lämmöntuottoteho kaksikerroksisessa pysäköintilaitoksessa molempien päällekkäin varastoitujen ajoneuvojen syttymisolosuhteissa), ja näiden järjestelmien elementit olisi sovitettava yhteen useiden olennaisten ominaisuuksien kanssa, mukaan luettuna lisääntynyt määrä savunpoistolaitteita sijoittamalla jälkimmäiset rajoitettuun tilaan katon alle (tulipalon muodostaman suhteellisen ohuen tilan sisällä). 

Tämän rakennuskohteen ajoneuvojen varastotilojen ja erillisten pysäköintiramppien, maanalaisissa kerroksissa sijaitsevien teknisten tilojen, huolto- ja kodinhoitohuoneiden yhteisten käytävien ja ylemmissä kerroksissa sijaitsevien yhteisten toimistohallien poistuvien palamistuotteiden määrän kompensointi toteutetaan erillisillä koneellisilla ilmanvaihtojärjestelmillä, jotka syöttävät raitista ilmaa kunkin suojatun huoneen alaosaan. Tarvittavan tuloilmavirran on oltava vähintään 70 % näissä tiloissa poistettavien palamistuotteiden kokonaismassavirran suunnitteluarvoista tässä suunnitelmassa määritellyllä tavalla.

Alemman pohjakerroksen yhteisiä huolto- ja teknologiakäytäviä ja ylempien kerrosten yhteisiä toimistokäytäviä ei saa varustaa itsenäisillä tulo- ja poistumisilmanvaihtojärjestelmillä, jos poistumisovien vastaavien oviaukkojen kautta kulkeva korvausilmavirta on laskennallisesti riittävä;   

Rakennukseen asennetun savunpoistojärjestelmän päätoiminnot ovat rakennesuunnitelman mukaiset seuraavin objektiivisesti tarpeellisin osittaisin muutoksin:

- maanalaisissa kerroksissa olevien ilmanvaihtokammioiden lisärakentaminen;

- lisäväliseinät, joissa on ovet toimistojen yhteisten käytävien erottamiseksi toisistaan.

Muiden suunnitteluelementtien oletetaan pysyvän muuttumattomina tätä kehitystä varten. Jälkimmäiseen tehtävät muutokset edellyttävät kaikkien syöttötietojen lisäanalyysia, jotta voidaan määrittää tämän suunnittelun sisällön ja tulosten vaadittu laajuus. Ilman tällaista analyysia ei ole mahdollista toteuttaa tämän kohteen savunpoiston teknisten ratkaisujen ja vahvistettujen parametrien suunnittelua.

 

2.     Savunpoisto

Suunnitteluun sisältyy palontorjuntatoimenpiteitä suunnittelua ja peruskorjausta koskevien erityisten teknisten suunnitteluvaatimusten (STS) sekä savunhallintakonseptin ja sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kompleksin savunpoistoratkaisuihin kuuluvat mekaaniset savunpoisto- ja paineistusjärjestelmät, jotka mahdollistavat ihmisten turvallisen evakuoinnin tulipalon alkuvaiheessa.

Monimutkainen rakennus on jaettu neljään palo-osastoon (ks. tämän selittävän huomautuksen 1 jakso "Yleistä"). Kussakin palo-osastossa on erillinen savu- ja ilmansyöttöjärjestelmä.

Seuraavilla alueilla ja huoneissa on mekaaniset savunpoistojärjestelmät:

- kaksikerroksisen pysäköintitalon kahdesta kerroksesta ( 2 paikkaa);

- ramppien yläpäästä;

- maanalaisten ja maanpäällisten osien evakuointikäytäviltä;

- rakennuksen toimisto-osasta;

- huoneistohotellin osasta;

- ruokalasta ja ravintola-alueelta.

Näistä tiloista poistettavien palamistuotteiden määrä voidaan kompensoida erillisillä koneellisilla ilmanvaihtojärjestelmillä, jotka syöttävät ulkoilmaa kunkin suojatun tilan alaosaan, sekä paloa hidastavalla ilmansyötöllä:

- kaikki hissikuilut hissiauloista riippumatta (vähintään 20 Pa);

- evakuointikäytäville;

- Hissiaulat ja vammaisten turva-alueet;

- porrashuoneisiin;

- parkkihallin eteisen ilmalukkoihin;

Savunpoistojärjestelmät on varustettu erikoispuhaltimilla, jotka takaavat 2 tunnin toimintakyvyn 600 °C:n kaasun lämpötilassa. Laitteisto sisältää venäläisen VEZA:n laitteita.

Savunpoistopuhaltimet on asennettava rakennuksen katolle. Savukaasut johdetaan yli 2 metrin korkeudella palavasta katosta ja vähintään 5 metrin etäisyydellä savunpoistojärjestelmien ilmanottoaukoista.

Savunpoisto- ja tuloilmapuhaltimiin asennetaan takaiskuventtiilit, joilla estetään kylmän ilman pääsy tiloihin.

Yksi savunpoistojärjestelmän kuilu palvelee enintään 3 000 m²:n savutonta aluetta kussakin kerroksessa palo-osaston sisällä.

Savunpoistoluukut on suunniteltu automaattisilla ja kauko-ohjattavilla toimilaitteilla, joissa ei ole termopareja. Sähkökäyttöisiä käännettäviä vaimenninlaitteita käytetään normaalisti suljettuina vaimenninlaitteina.

Savunpoisto- ja tuloilmanvaihtojärjestelmissä käytetään savunpoisto- ja tuloilmanvaihtojärjestelmiä (normaalisti suljettuja) savunpoistopeltejä, joissa on sähkömekaaninen toimilaite Velimo CJSC (Venäjä), jota voidaan käyttää automaattisesti, kauko-ohjatusti ja manuaalisesti.

Kaikkia palontorjuntajärjestelmiä, mukaan lukien palo- ja savunpoistoluukkuja, ohjataan yhdestä keskusohjausasemasta.

Korkeapainejärjestelmien kanavat valmistetaan ohuesta teräslevystä, paksuus 1,5 mm, hitsattu, luokka "P", ja ne päällystetään palonestoaineella palo-osaston sisällä palonkestävyyteen EI 60 asti ja palo-osaston ulkopuolella palonkestävyyteen EI 150 asti (SP 7.13130.2009 mukaisesti).

AP-järjestelmien kanavat on valmistettu ohuesta teräslevystä, jonka paksuus on 60.13330.2012 mutta vähintään 0,8 mm, luokka "P". Ne on päällystetty palonsuojauskoostumuksella palo-osaston sisällä palonkestävyyteen EI 30 asti, palo-osaston ulkopuolella palonkestävyyteen EI 150 asti (SP 7.13130.2009 mukaisesti). ja venttiilin palonkestävyysraja: palonesto (savu) - EI 90 / E 90; palonsuojaus normaalisti suljettu - EI 30. Palonsuojaus normaalisti suljettu - EI 30.

Rakennuksen savunpoistojärjestelmissä käytetään Venäjän federaatiossa valmistettuja laitteita, joilla on vaatimustenmukaisuus- ja paloturvallisuustodistukset.

Savunpoistolaitteiden äänieristys- ja lämmöneristysmateriaalit on valmistettu palamattomista materiaaleista.

Tulo- ja poistoilmanvaihto, ilmastointi- ja ilmalämmitysjärjestelmät kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jos rakennuksessa syttyy tulipalo, ja savunpoisto- ja ilmanpoistojärjestelmät kytkeytyvät automaattisesti päälle. Lisäksi järjestelmät voidaan kytkeä päälle myös manuaalisesti tulipalon sattuessa.

Savunpoiston kannalta keskeiset tunnusluvut ja niitä vastaavat vaaditut arvot on esitetty alla olevissa laskelmissa. Savunpoistoilmanvaihdon tulo- ja poistoilmanvaihdon vaaditut arvot ovat suoraan suojattaville tiloille (huoneille) määritettyjen taulukoitujen suunnitteluarvojen mukaiset.

Nämä arvot on otettava huomioon syöttötietoina puhaltimien lopullisessa mitoituksessa riippuen savunpoistojärjestelmien ilmanvaihtoverkon valituista eritelmistä ja suunnitteluelementeistä myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.                                                                                                                                                           

4.1 Savunpoistoilmanvaihto

Tämä liite sisältää perus- ja välitulokset, joiden avulla arvioidaan savunpoiston vaaditut parametrit rakennettavan "hotelli- ja toimistokompleksin, jossa on maanalainen pysäköintihalli" osalta. Tämän liitteen sisältö on luonteeltaan havainnollistava ja soveltava, eikä sitä voida käyttää muiden samankaltaisten laitosten savunpoistojärjestelmien vaadittavien parametrien laskennassa.

Tehdyt laskelmat esitetään kahdessa pääosassa: savunpoisto- ja savunpoistoilmanvaihtojärjestelmien osalta erikseen ja kunkin järjestelmätyypin osalta vapaan näytteenoton luetteloissa. Laskelmissa määritetään verkon aerodynaaminen vastus kullekin järjestelmälle tarkasti ilmanvaihtokanavien geometristen ominaisuuksien ja reitityksen mukaisesti, kuten tässä suunnittelussa suositellaan.

4.1.1 Savunpoisto maanalaisesta pysäköintialueesta.

Tarkastellaan esimerkkiä maanalaisen pysäköintihallin maanalaisten pysäköintipaikkojen 3 ja 4 (PO3 ja PO4) savunpoistojärjestelmien laskennasta. Savunpoisto- ja tuloilmanvaihtojärjestelmien laskenta rakennuksen alla sijaitsevan maanalaisen pysäköintihallin, jossa on 100 pysäköintipaikkaa, tulipalon sattuessa.

Tässä esitetään laskelma maanalaisen kaksitasoisen pysäköintilaitoksen BD3, BD4, BD6 ja BD7 savunpoistojärjestelmistä tulipalon sattuessa (jäljempänä 'savunpoistojärjestelmät') sekä maanalaisen kaksitasoisen pysäköintilaitoksen rampin PD20 (CP3), PD21 (CP4) ja kaikkien poistumisluiskien PD30-PD34, PD36-PD38 (CP3) ja PD25-PD29 (CP4) savunpoistojärjestelmien laskennasta pysäköintilaitoksesta, jossa on savuttomia porrashuoneita, tyyppi H3. Laskennassa pohjakerrokseksi katsottiin kerros, jossa tulipalo tapahtui. Palopaikasta tulevaa savua laskettaessa on oletettu, että palopaikan ympärysmitta on 12 metriä (lisäyksessä [11] suositeltu enimmäispituus). Savun määrä lasketaan [5] kohdan 1.3 mukaisesti.

Savunpoisto pysäköintipaikoilta. SNiP 21-02-99 -standardin 6.15 kohdan mukaisesti pysäköintipaikoilla ja eristetyillä luiskilla on oltava savunpoistojärjestelmät palamistuotteiden poistamiseksi. Savunpoistoa varten pysäköintitiloista (autojen varastotiloista) on oltava 1 savunpoistokuilu (FOBSL = 900 m2). Savunpoistokuilun palonkestävyyden on oltava vähintään 0,754 ja sulkimen palonkestävyyden vähintään 0,54.

Rakennuksen alla on 2-tasoinen pysäköintialue 299 ajoneuvolle. Tasot ovat -8.700 ja -4.550. Ulosajorampilla on kaksi kaistaa, eteen- ja taaksepäin, ja siinä on kaksi ulkoista porttia maanpinnan tasolla (yksi ulkoinen portti kaistaa kohti). Ulkopuolisten poistumisporttien edessä ei ole ilmalukkoa.

Kustakin kerroksesta on yksi uloskäyntiportti rampille, ja siinä on sulkujärjestelmä, joka suojaa aukkoa. Kokonaispysäköintialue 8291,2 m², korkeus: alempi 3,65 m, ylempi 3,85 m. Maanalaisessa pysäköintitalossa on kuusi uloskäyntiä ulos, ja niissä on 2 kerroksiset H3-tyypin porrashuoneet (kerroksista pääsee ulos kerroksittain eteisporttikäytävien kautta). Maanpinnan tasolla porrashuoneen uloskäynnit päättyvät kadulle johtavaan oveen. Maanalaisessa pysäköintitalossa on henkilöhissit.

 Ulkoilman lämpötila ja tuulen nopeus kylmänä ja lämpimänä vuodenaikana laskettiin Moskovan parametrien B mukaisesti; tuulen nopeuden oletetaan olevan 4,9 m/s kylmänä vuodenaikana. Savunpoistojärjestelmien osalta painovoiman laskennallisena lämpötilana käytettiin vuoden lämpimän jakson ulkoilman lämpötilaa. Artiklan 2 kohdan vaatimusten mukaisesti. 8.15 a), [1], tuloilman savunpoistoilmanvaihdon laskenta suoritettiin ulkolämpötilan ja tuulen nopeuden osalta vuoden kylmänä aikana (parametri B).

Henkilöautojen pysäköintitilojen palovaara luokitellaan tilaluokkaan B, joten palotilanteessa poistuvan savun lämpötilaksi otetaan suositusten [5] mukaisesti T = 450 0C ja savun keskimääräiseksi ominaispainoksi = 5 N/m3 ja tiheydeksi 0,51 kg/m3.

 Artiklan 2 kohdan vaatimusten mukaisesti. *3.18. [3] ja [10] poistetun savun määrä olisi määritettävä enintään 1600 neliömetrin savupinta-alalle. Tämän vuoksi kaksikerroksisen pysäköintitalon alue jaettiin neljään savuvyöhykkeeseen, joiden pinta-ala oli 1100-1600 m². Kuten alussa todettiin, maanalaista pysäköintihallia palvelee kaksi savunpoistojärjestelmää Bd3 ja Bd4, ja kaksi järjestelmää palvelee kunkin palo-osaston luiskaa Bd6 ja Bd7. Kussakin savunpoistojärjestelmässä on kaksi savuvyöhykettä - ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa kussakin osastossa. 

Kukin savuvyöhyke on jaettu kahteen 550-800 m2 :n savusäiliöön. Näin ollen jokaiseen savunpoistojärjestelmään osoitetaan neljä savusäiliötä, mikä vastaa käsikirjan kohdissa 1.6 ja 1.8 annettuja suosituksia ja laskelmia. 1.6, 1.8 käsikirjassa [5]. Enintään 700 m2 :n alueella kunkin savusäiliön täyteen täyttymiseen kuluva aika (1.5 kohta [5]) riittää ihmisten evakuoimiseen minkä tahansa maanalaisen pysäköintihallin lähimmän evakuointioven kautta. Suurin etäisyys pysäköintialueen mistä tahansa kohdasta lähimpään uloskäytävään on enintään 36 m. Tämä antaa evakuointiajaksi 22 sekuntia (suhteellisen pienellä evakuointitiheydellä (0,05 m2/m2 ) ja GOST 12.1.004-91 -standardin mukaisella 1,7 m/s nopeudella). Standardin mukainen 40 metrin matka lähimpään uloskäytävään tulisi kulkea 40/1,7=24 sekunnissa, [5].

 Savunpoistoilmanvaihto on integroitu automaattiseen palohälytysjärjestelmään. Savunpoistoilmanvaihdon automaattinen kauko- ja käsisäätö on mahdollista. Kun jokin ajoneuvo syttyy tuleen, kyseisen ajoneuvon yläpuolella olevan savusäiliön savuventtiili avautuu automaattisesti ja kyseistä savuvyöhykettä palvelevan järjestelmän savunpoistopuhallin aktivoituu automaattisesti. Kun savua ilmaantuu toiseen säiliöön (tai säiliöihin), myös siellä olevat savunpoistoluukut avautuvat automaattisesti ja liittävät haarat poistojärjestelmään (lausekkeen 1.9 [5] mukaisesti).

Savunpoistopuhaltimet BD3, BD4, BD6 ja BD7 sijaitsevat rakennuksen katolla. Puhaltimien edessä olevat savunpoistokanavat on yhdistetty toisiinsa liitäntäkappaleella, jotta ne ovat vaihdettavissa. Liitäntäkeräin on erotettu toisistaan savunpoistoluukuilla, jotka kytkevät automaattisesti päälle viereisen järjestelmän liitetyn puhaltimen, jos pääpuhallin pysähtyy hätätapauksessa (lausekkeen 1.10 [5] mukainen redundanssi). Puhaltimien edessä olevissa kanavissa on takaiskuventtiilit.

Kuten kohdassa . *3.20 [3] mukaan hankkeessa käyttöön otettujen savunpoistojärjestelmien poistopuhaltimien toimintakyky säilyy 600 0C:n lämpötilassa vähintään 1 tunnin ajan.

Kohdan *3.20 [3] mukaisesti. *3.20 [3] ja kohta 6.20 [4] savunpoistojärjestelmien VD3, VD4, VD6 ja VD7 jokainen savusäiliöön menevä haara on varustettu normaalisti sulkeutuvalla automaattisella savunpoistopellillä, tyyppi KDM-2-1000x500-MB-VN-V-K-R(A), JSC "VINGS-M", jonka läpivientiosa on 0,44 m2 ja jossa on Belimo-servokäyttö ja palonkestävyysraja EFI 60. Alla olevien savunpoistoluukkujen lukumäärä määritetään laskennallisesti. Savunpoistokuilujen palonkestävyysluokka ei saa olla pienempi kuin leikkaavien kattojen vaadittu palonkestävyysluokka, ja kuiluista lähtevien lattiakanavien haarojen palonkestävyysluokka ei saa olla pienempi kuin EI 60.

Savunpoistojärjestelmät on aktivoitava kohdan *3.19 [3] mukaisesti. *3.19 [3] aktivoidaan automaattisesti (automaattisen palohälyttimen tai automaattisen sammutusjärjestelmän avulla) ja etänä (lähettimen toimesta ja palohälytyskaappeihin asennetuista painikkeista tai kerrosten evakuointiovien luona olevista painikkeista).

 Maanalaisesta pysäköintitalosta lähtevien tyypin 3 porrashuoneiden edessä olevissa eteissisäänkäynneissä tulipalon aikana (s. 2.7.4, [7] ja s. 3. 17, [5]), raitisilman syöttö kuhunkin kerrokseen tuloilmajärjestelmissä PD20, PD21, PD25, PD26, PD30-PD34, PD36-PD38, PD27-PD29 tapahtuu pystysuuntaisen kuilun kautta, jossa on kuhunkin kerrokseen asennetut automaattiset sulkupellit, jotka avautuvat hälytyssignaalista, joka ilmoittaa tulipalosta kyseisessä kerroksessa. Savunpoistoluukkuja käytetään tuloilmaluukkuina.

Käytämme savunpoistoluukkuja, joiden suurin sivu on pystysuorassa, "seinätyyppiä" KDM-2-900x500-MB-VN-V-K-R(B) (tai ahtaissa tiloissa 1150x400) "VINGS-M", jossa on ritilä ja läpivientileikkaus Sk = 0,39 m2. Venttiili asennetaan suoraan pystysuoraan 1500x550 teräslevykanavaan (dEKB = 805 mm; Sc = 0,509 m2). Venttiili toimitetaan Belimo (tai Polar Bear) -toimilaitteella. Poikkileikkaukseltaan 1100 x 1100 mm:n sähkömekaanisella servomoottorilla varustettua savunpoistopeltiä käytetään myös tuloventtiilinä aksiaalivirtauspuhaltimen edessä olevassa kanavassa.

 Artiklan 2 kohdan mukaisesti. *3.18 [3] maanalaisissa pysäköintitaloissa savunpoistojärjestelmien tehokkaan toiminnan varmistamiseksi kuilut olisi suunniteltava siten, että ulkoilma pääsee luonnollisesti palokerrokseen.

Maanalaisen pysäköintilaitoksen poistumisreittien suojaamiseksi savun tunkeutumiselta tulipalon sattuessa on oltava savunpoistoilmanvaihdon pakkosyöttö erikseen rampeille PD20 ja PD21 sekä erikseen kaikkien kuuden pysäköintilaitoksesta lähtevän uloskäytävän savuttomien porrashuoneiden tyyppiä H3 olevien ilmalukkojen edessä. Kaikkien tuloilmajärjestelmien kapasiteetti kompensoi täysin savunpoistojärjestelmän poistaman ilmamäärän. Tästä syystä luonnollisen ulkoilman syöttöä varten ei ole ylimääräisiä kuiluja.

Savunpoistoilmanvaihto, joka palvelee luiskia ja porrashuoneiden eteistiloja *3.21 kohdan [3] mukaisesti. *3.21 [3] syöttää ilmaa normaalisti suljettujen VINGS-M KDM-2 -savunpoistoluukkujen kautta, joiden palonkestävyysluokka on vähintään EI 160. Vaimentimet on varustettu automaattisilla kauko- ja käsisäätöisillä toimilaitteilla. Tulosavun ilmanvaihdon parametrit määritetään laskennallisesti.

Kaikki pysäköintitalojen uloskäytävien H3-tyyppisten porrassulkujen ovet on varustettava automaattisilla sulkemislaitteilla 6.18 kohdan [2] vaatimusten mukaisesti (ks. lisävaatimukset kohdassa l). Ovensulkimet (kaikki DORMA, USAF, ABLOY, ASSA, GEZE jne.) voidaan hyväksyä tällaisiksi laitteiksi. Ovensuljin, jonka leveys on enintään 1100 mm ja paino enintään 85 kg, on varustettu eurooppalaisten standardien mukaisesti EN4-jousella, joka kehittää vähintään 25 Nm:n sulkuvoiman, eli ovensuljin tarvitsee 2,5-3 kg:n avautumisvoiman työntääkseen ovensuljinta kahvaan.

 Kohdan 6.18 [2] mukaisesti: "Kerroskäytävien, käytävien, aulojen, aulojen ja porrashuoneiden varauloskäytävien ovissa ei saa olla lukkoja, jotka estävät niiden vapaan avaamisen sisäpuolelta ilman avainta".

Yhteisiin käytäviin johtavien portaikkojen ovissa, hissihallien ovissa ja pysyvällä ilmansyötöllä varustettujen sisäänkäyntiaulojen ovissa on oltava itsesulkeutuvat ja sulkeutuvat laitteet porttien kohdalla, ja paloilmansyötöllä varustettujen sisäänkäyntiaulojen ovissa ja pakotetulla savunpoistolla varustettujen huoneiden ovissa on oltava automaattiset laitteet niiden sulkemiseksi tulipalon sattuessa.

Artiklan 2 kohdan vaatimukset. 8.14 (c) [1], [2] lausekkeen 6.18 ja 1.11 (c), (d), (e) [5] suositusten mukaisesti maanalaisen pysäköintilaitoksen ovien ja porttien seuraavassa esitetyt olosuhteet tulipalon sattuessa otettiin huomioon savunpoistoilmanvaihtojärjestelmän laskennassa.

- Palokerroksessa (alemmassa kerroksessa) parkkipaikalle johtava ovi on auki H3-tyypin portaikon eteishuoneen ilmalukoissa, ja ulos johtava ovi on suljettu;

- Pysäköintialueen ylemmän kerroksen eteisen ilmalukkojen molemmat ovet ovat kiinni;

- Ilman virtausnopeus ilmalukkoihin, joissa on yksi avoin ovi, on laskettava siten, että avoimen oviaukon ja savunpoistoilmanvaihdon yhteisvaikutus varmistaa vähintään 1,3 m/s keskimääräisen ilman nopeuden ([1] 8.14 kohdan c alakohta).

Ilmalukkojen ilmavirta ovien ollessa kiinni on laskettava ovilehtien vuotojen kautta tapahtuvan ilmavuodon mukaan. Ylipaineen arvo olisi määritettävä suhteessa suojattavan tilan viereisiin tiloihin (8.14(c) [1] kohta).

- Ajoneuvojen uloskäyntiportti palokerroksen rampille on täysin auki. Portin aukon suojaamiseen tarkoitettu sprinklerijärjestelmä aktivoituu.

- Ajoneuvojen uloskäyntiportti pysäköintialueen ulkopuolella on täysin auki.

- Ajoneuvojen uloskäyntiportti parkkihallin toisessa kerroksessa sijaitsevalle rampille on suljettu.

Kuten par. 8.14 (c) (ks. edellinen kohta (l)), savunpoistojärjestelmien ulkoinen tuloilmavirta palokerroksessa sijaitsevien porrashuoneiden eteistilojen (joissa kussakin on yksi avoin ovi kerrosta kohti) osalta määritetään ehdosta, jonka mukaan virtausnopeus oviaukossa on vähintään 1,3 m/s, ja ottaen huomioon savunpoistoilmanvaihdon yhteisvaikutus.

Poistumisreittien suljettujen ovien ylipaine (niiden ilmalukkojen ovien osalta, joiden avautumisen estää vastapaine) ei saa ylittää 50 Pa:ta (1.13 [5] kohdan mukaisesti), mutta sen on oltava vähintään 20 Pa (ks. 1.13 [5] kohta). 8.15 b), [1]); painetta ohjataan ylipaineventtiilillä (ovi, jossa on ovensuljin, M~25 Nm, EN4-jousella).

Kohtien 1.11-1.14 [5] ja 2.5.1 [7] mukaisesti ja ottaen huomioon ovien ja porttien kunto palotilanteessa (ks. edellä kohta l) lasketaan luiskien PD20 ja PD21 syöttämän tuloilman paine ja virtausnopeus ulkoilman vastapaineeksi ja ottaen huomioon poistoilman ja porrashuoneen ilmanottojärjestelmien yhteisvaikutus palon kohteena olevassa kerroksessa.

Savunpoistojärjestelmien (poisto ja tulo) kapasiteetin koko laskentaa ohjaa palokerroksen ilmanvaihtotasapaino.

Tässä otetaan huomioon [4] 6.18 kohta ja noudatetaan sitä täysin: "Tulipalon sattuessa on varauduttava maanalaisen pysäköintihallin yleisen ilmanvaihdon sulkemiseen.

Savunpoistojärjestelmien aktivointijärjestyksen on ennakoitava poistoilmanvaihdon käynnistymistä (ennen tuloilmanvaihtoa).

Savunpoistoilmanvaihtojärjestelmien kapasiteettia määritettäessä on otettava huomioon myös vuotavien kanavien kautta tapahtuva ilmavuoto.

Lähtötiedot:

Hotelli- ja liikerakennuksen kerrosluku.

(H = 51,2 m). Rakennuksen alla on kaksikerroksinen, kaksikerroksinen pysäköintitalo, jossa on 100 pysäköintipaikkaa. 

Korkeus: alempi 3,65 m, ylempi 3,85 m. Maanalaisessa pysäköintitalossa on henkilöhissit.

Ulosajorampilla on kaksi kaistaa, eteen- ja taaksepäin. Ulkopuolisen uloskäyntiportin edessä ei ole luiskaa.

Kustakin kerroksesta rampille johtavissa uloskäynneissä on vedenpitävä avausjärjestelmä.

Maanalaisessa pysäköintitalossa on kuusi uloskäyntiä savuttomilla 2-kerroksisilla H3-tyypin porrashuoneilla (kerroksista pääsee ulos kerroksittain eteiskäytävien kautta). Maanpinnan tasolla porrashuoneen uloskäynnit päättyvät kadulle johtavaan oveen. Sisäänkäyntioven mitat: B = 1,2 m; H = 2,2 m.

Ulkoilman laskettu lämpötila vuoden kylmänä aikana -25 ºS, tuuli V= 4,9 m/s; vuoden lämpimänä aikana +28,5 ºS, tuuli V= 1,0 m/s (parametrit B, Moskova).

Järjestelmän parametrien määrittäminen (laskenta).

I. Savunpoistojärjestelmien VD3, VD4, VD6 ja VD7 laskeminen tulipalon sattuessa maanalaisessa 2-tasoisessa pysäköintitalossa 299 autolle.

Tulipalon syttymispaikka on pysäköintihallin 2. kerroksessa (taso -8.700). Lattian korkeus H = 3,65 m. Tulipesän ympärysmitta on 12 metriä ([11] suosittelee enimmäispituutta). Savun määrän laskeminen - 1.3 kohdan mukaisesti [5].

missä:  - Tulipalon ympärysmitta (enintään 12 m);

 - Arvioitu keskimääräinen savun korkeus huoneen lattiasta, tässä tapauksessa 2,6 m;

 - Kerroin 1,2 savun laskennalliselle kulutukselle ja ilmanvaihtokuilujen, ikkunoiden yläikkunoiden ja kattoikkunoiden pinta-alalle järjestelmissä, jotka toimivat luonnollisen vedon avulla yhdessä sprinklerisammutusjärjestelmän kanssa. Indusoidun vedon järjestelmissä (puhaltimet, ejektorit jne.) = 1.

Suurin savuvirta pysäköintilaitoksessa [5], kun savuvirta on =1, kg/h, on 9,5 kg/s.

Kohdan 1.4 [5] mukainen aika säiliön täyttämiseen savulla (0,5 m:n kattoylityksen ollessa 0,5 m) lasketaan kaavalla:

missä:  - Savusäiliön pinta-ala, m2;

 - savun keskimääräinen korkeus huoneen lattiasta, oletettu 2,8 m;

 - huoneen korkeus, m;

 - palokeskuksen kehä, m.

Täyttöajan voidaan olettaa olevan enintään 24 s.

Suhteellisen pienellä evakuoitujen ihmisten virran tiheydellä (0,05 m²/m²) ihmisten nopeus on GOST 12.1.004-91:n mukaan 1,7 m/s. Normaalin 40 metrin etäisyyden lähimpään evakuointiuloskäytävään ihmiset kulkevat 40/1,7=24 sekunnissa. On mahdollista ratkaista käänteisongelma ja löytää tarvittava savusäiliön enimmäispinta-ala.

Alkuperäisten tietojen perusteella savusäiliön pinta-ala on siis sallitun 800 m2 :n enimmäispinta-alan sisällä.

Tämän vuoksi 2000 m2 :n ja 2000 m2 :n pysäköintialueen kunkin kerroksen pinta-ala jaettiin neljään savualtaaseen, joiden pinta-ala oli 1000 m2. Kullekin savuvyöhykkeelle on osoitettu kaksi savuvyöhykettä kunkin kerroksen jokaisessa osastossa. Kukin savuvyöhyke on jaettu kahteen 600-800 m2 :n savusäiliöön. Näin ollen kutakin savunpoistojärjestelmää varten on neljä savusäiliötä.

Savusäiliön kapasiteetin tehokkaaksi hyödyntämiseksi (ks. 1.7 kohta, [5]) savunpoistoaukot on sijoitettu säiliön sisällä olevan poistokanavan yläosaan, yksi jokaista 200 m2 säiliön pinta-alaa kohti. Aukon pinta-ala määräytyy imun massanopeuden mukaan, joka on enintään 10 kg/(s-m2). Savuaukkojen etäisyys säiliön reunasta saa olla enintään 10 metriä.

Kunkin savusäiliön päässä (ks. 1.8 kohta, [5]) on poistokanava DU 3-1, DU 3-2, DU 4-1, DU 4-2, DU 6 ja DU 7, jonka poikkileikkaus on seuraava

(1000 х 500) savuventtiili tyyppi KDM-2-1000х500-MB-VN-V-K-R(A) - 10 kpl, ZAO VINGS-M, jonka poikkipinta-ala on 0,44 m2 ja jossa on Belimo-toimilaite ja palonkestävyysraja ЕI 60, joka on suunniteltu savuvirtaukselle, joka määritetään kaavalla (1), kun savun suositeltu massanopeus on enintään 10 kg/(s-m2). Yhteen puhaltimeen voidaan liittää enintään 4 savusäiliötä.

Savun massanopeus sulussa osassa 1 (sulku auki) on:

ja savun massanopeus poistokanavassa osassa 1 venttiilistä t-tielle on seuraavanlainen

Määritetään savunpoistopellin painehäviö 1. osuudella käyttäen [7] kaavaa (3), joka on seuraavanlainen

Kitkahäviöt ilmanpoistojärjestelmän toisessa osassa toisen ti-haaran kautta tapahtuvaan liitäntään asti kyseisen savualueen toisesta savusäiliöstä tulevaan haaraan, joka on valmistettu teräslevystä, jonka poikkileikkaus on 2200 x 500, Kc=1 [7] kaavan (4) ja taulukon 1 mukaisesti.  Tällöin kaava on lauseke:

Tässä tapauksessa kitkavastuksen arvo = 0,28 kg/m2 määritetään taulukosta 1 [7] nopeuspaineella 150 Pa ja ekvivalentin kanavan pinta-alalla d815 (F=0,521 m2).

Seuraavalla sivulla on taulukko 1 kitkavastuksen , kg/m2 , määrittämiseksi.

Kitkahäviöt

nopeuspaine kanavassa tai akselissa, Pa

Yksikköpaineen kitkahäviö kg/m2 kanavan poikkileikkauksessa, m2

0,25

0,35

0,5

0,7

30

0,1

0,09

0,06

0,06

40

0,13

0,11

0,08

0,07

50

0,16

0,14

0,10


0,09

60

0,19

0,17

0,12

0,11

70

0,22

0,19

0,16

0,12

80

0,25

0,22

0,17

0,14

90

0,28

0,24

0,18

0,16

100

0,31

0,27

0,20

0,17

110

0,34

0,29

0,22

0,19

120

0,37

0,32

0,24

0,20

130

0,39

0,34

0,26

0,21

140

0,42

0,37

0,27

0,23

150

0,45

0,39

0,29

0,25

160

0,48

0,41

0,31

0,26

170

0,51

0,45

0,33

0,28

180

0,54

0,47

0,35

0,30

190

0,57

0,49

0,37

0,31

200

0,62

0,54

0,40

0,33

Määritetään ilman saanti suljetuissa savunpoistoluukuissa olevien vuotojen kautta viereisessä savusäiliössä nykyisessä kerroksessa ja maanalaisen pysäköintihallin -1. kerroksessa (5) [7] avulla:

Missä

alipaineen ollessa 350 Pa kaikkien haarojen yhdistävässä jakoputkessa f kohdan (1) mukaisesti määritettyyn savun määrään (ks. edellä 1 kohta) lisätään suljettujen luukkujen ilmaa, joka on yhtä suuri kuin:

Kaasu-ilmaseoksen tiheys, kg/m3, f. (17) [5] mukaan on (kun se on laskettu edellä olevan 1 kohdan mukaisesti) seuraava lauseke:

Missä: , - savun virtausnopeus ja ilman virtausnopeus, kg/s.

numeerisesti kaasun ja ilman seoksen tiheys on:

Koko kanavaverkoston vuotojen kautta savunpoistoluukuista puhaltimen edessä olevaan keräimeen (kaavan (18) [5] mukaisesti) tulevan ilman määrä on seuraava

missä:  - Kanavaverkoston erityinen ilmavuoto on esitetty taulukossa 2, luokka P, [5], kun kanavan alipaine tunnetaan.

Taulukko 2 ilmanvaihdon teräksisen kanaviston ominaisilmavuodon, kg/(s m2 ), määrittämiseksi on seuraava.

Ilmavuodot savunpoistojärjestelmien teräksisissä vaimennuskanavissa

Kanavaluokka

Negatiivinen staattinen paine kanavan liitännässä puhaltimeen, Pa

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

Ominaisilmavirta, , kg/(s-m2) kanavan sisäpinta-ala

П

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,3

1,5

1,6

1,8

1,9

2,0

                                     

 

Huomautus: Suorakulmaisiin kanaviin sovelletaan kerrointa 1,1.

 - Koko kanavan käytössä oleva pinta-ala, m2, järjestelmän kunkin osan ympärysmitan ja sen pituuden tulona, lukuun ottamatta savusäiliöiden sisällä olevia osia.

Määritämme, että ~ 600 m2. Taulukon 2, [5], interpolointimenetelmällä määritetään alipaine = 350 Pa keräimessä = 0,0005 kg/(s m2), jolloin ilman imu kanavassa puhaltimeen asti:

Kaasun kokonaisvirtaus ennen puhallinta, kg/s, määritellään (19) [5] mukaisesti, ja se on seuraavassa muodossa:

jolloin määritetään kaasun ja ilman seoksen tiheys (ks. (20) [5]):

ja numeerisesti                  

Verrattuna aiemmin laskettuun virtausnopeus on kasvanut kaksinkertaiseksi. Painehäviö kasvaa ja on yhtä suuri (f. (21) [5] mukaan):

missä:  - kohdan (7) kaavan mukaisesti, ks. edellä;

 - painehäviöt kaasun puhalluksen yhteydessä, jotka on laskettu 6 kohdassa olevan kaavan (7) mukaisesti, kun kaasun tiheys on laskettu kaavan (12) mukaisesti.

Laskettu dynaaminen painehäviö, takaiskuventtiilin vastus ja kääntyvät tikkaat puhaltimen päässä ovat = 235 Pa.

Ulkoilman ja kaasujen ominaispainojen erosta johtuva luonnollinen (painovoimainen) paine, Pa, määritetään vuoden lämpimälle jaksolle (parametrit B) (22) [5], ja se lisätään miinusmerkkisenä. Kaava on lauseke:

jossa on korkeus pohjakerroksen avoimen savunpoistoluukun akselista puhaltimen akseliin, m;

 - pystysuora etäisyys puhaltimen akselista kaasun ulostuloon ilmakehään, m;

 - ulkoilman ominaispaino, N/m3;

 - ulkoilman lämpötila lämpimänä vuodenaikana (parametrit B) °С;

 - kaasujen keskimääräinen ominaispaino puhaltimeen asti, N/m3;

 - puhaltimen yläpuolella olevien kaasujen ominaispaino, N/m3.

Tarvittava puhallinkorkeus on yhtä suuri kuin ilmanvaihtokoneen vastus (muodossa Ф. (23) [5]), Pa, vähennettynä luonnollisella paineella (puhaltimen aiheuttaman voiman ja ilmapatsaaseen vaikuttavan arkimedeolaisen voiman vektori on suunnattu yhteen suuntaan ylöspäin):

jossa arvot ja on määritelty edellä kaavoilla (13) ja (14).

Kun tiedetään kaasu-ilmaseoksen tiheys (ks. edellä (12)), voidaan määrittää seoksen lämpötila puhaltimen edessä olevassa kanavassa.

jossa tiheys (9)        

Puhaltimen painehäviön mukainen puhallinkorkeus laskettaessa uudelleen vakioilmatiheydelle lämpötilassa Т=200С kaavan (18) [7] mukaisesti (tai käyttämällä funktiota (25) [5]) on yhtä suuri kuin

Tarvittava puhaltimen kapasiteetti (massavirtauksen ollessa (11) mukainen) määritetään (ks. (19) [7] tai (24) [5] mukaisesti), kun kaasu-ilmaseoksen lämpötila T= 3800 C puhaltimen edessä:

Lähin varapuhallin, jossa on varavoima ja jossa otetaan huomioon, että aivan palon kehittymisen alussa kuljetettavan ilmaseoksen lämpötila ei ole korkea (puhallin toimii suuremmalla kuormituksella), on VESA Oy:n puhallin:

- tyyppi VRAN9-11, 2 DU; 600 0C; 30,0 kW x 980 min-1; säteittäinen, ylöspäin suuntautuvalla virtauksella, säätöteho 30,0 kW, 980 rpm, 230V, pyörä - 9 terää, 6 napaa, ~1000 kg. Puhaltimen taattu käyntiaika 6000C:n lämpötilassa on 120 min. Puhaltimen tuottavuus on L 60000 m3/h lämpötilassa T=20 0C ja paineessa P=600Pa, ja 400 0C lämpötilassa paine on 675Pa.

Puhaltimen alle asennetaan kattokäytäväasennelma (SMKV-VRKV-OC-KO-0-0-upper, VEZA), jonka yläosassa on takaiskuventtiili.

Tätä puhallinta toimitetaan 1 kpl kutakin maanalaisen pysäköintihallin savunpoistojärjestelmää DU 3-1, DU 3-2, DU 4-1, DU 4-2, DU 6 ja DU 7 varten, joka on tarkoitettu 299 autolle, sekä DU 3, DU 4, DU 5, DU 5-1, DU 8, DU 9, DU 9 - 1, DU 10. Yhteensä neljä tuuletinta.

 

4.1.2 Savunpoisto käytäviltä.

Suunnittelussa on varauduttava savunpoistoon käytäviltä erillisten, keinotekoisesti käynnistettävien järjestelmien avulla. Savunpoistokuilujen palonkestävyyden on oltava vähintään 1 ja savunpoistoluukkujen palonkestävyyden on oltava vähintään 0,54. Savunpoistokanavien ja -luukkujen on oltava palamattomista materiaaleista valmistettuja.

Savunpoistoluukut on sijoitettava erillisiin tiloihin, joissa on tyypin 1 paloseinät.

Savunpoistolaitteet on sijoitettava katon alla oleviin savukuiluihin SNiP 2:n mukaisesti.

SNiP 2.08.01-89* s.1.32 mukaan rakennuksissa, joissa on savuttomia porrashuoneita, savu on poistettava lattiakäytävistä erityisten kuilujen kautta, joissa on koneellinen ilmanvaihto ja DU-venttiilit.

Käytävien savunpoistojärjestelmän parametrit on laskettava SNiP 2.04.05-91*:n suosituksissa esitettyjen menetelmien mukaisesti.

Alkuperäiset tiedot:

Ulkolämpötila vuoden lämpimänä aikana +26,6 (parametrit B);

Käytävältä ulkoilmavyöhykkeelle H1 johtavan uloskäyntioven leveys on 1,2 m (suuri ovilehti) ja korkeus 2,2 m;

Savunpoistokuilu on tehty betonista.

Parametrien laskeminen:

Savunpoistomäärän määrittäminen

Tuloilman siirtymän arvo voidaan määrittää analogisesti laskemalla . Koska käsitteet "alipaine kanavassa" ja "vastapaine kanavan ulkopuolella" ovat tässä tilanteessa samat. Käsitteet "harvennus" ja "vastapaine" ovat suhteellisia ja riippuvat siitä, mitä pidetään nolla-arvona, vertailupisteenä. Näin ollen palokerroksen tilavuuden vastapaineeseen nähden (kun sitä pidetään nollapisteenä) paineen puutetta ilmanvaihtojärjestelmän ilmanvaihdon yleisten vaihtoventtiilien osalta voidaan pitää tyhjiönä.

Palokerroksen vuotopainehäviö yleisessä vaihtoverkossa voidaan jättää huomiotta, koska virtausnopeus on huomattavasti alle 1 m/s (järjestelmät on suunniteltu kertaluokkaa suuremmalle kapasiteetille). Myös tässä sovelletaan samoja näkökohtia kuin edellä 2.2 kohdassa.

Huomaa, että pysäköintitilan poistoilmanvaihdon yleisen ilmanvaihtojärjestelmän -1 kerroksen ilmanvaihtoyksikössä B on redundantti puhallin, eli siinä on kaksi puhaltimissa olevaa ilmansulkupeltiä. Valintaolosuhteissa tulo- ja poistoilmaläpät tulo- P ja poistoilmaläpät yleisessä ilmanvaihdossa -1. kerroksessa ovat identtiset ja niiden poikkipinta-ala A = 1,49 m2 (yhteensä - 3 venttiiliä kahdessa ilmanvaihdossa).

Kun poikkileikkaus A = 1,49 m2 ja painehäviö P = 44 Pa (kuva (20)), ilman siirtymä maanalaisen pysäköintihallin 2. kerroksen yleisen ilmanvaihtojärjestelmän suljettujen ilmanvaihtoluukkujen vuotojen kautta on kuvan (25) mukaisesti yhtä suuri kuin