Rakennuksen rakentamista koskeva ympäristönsuojeluhanke

Meidän Suunnitteluyrityksemme on kehittänyt ympäristönsuojeluhankkeen rakentamista varten. .

 ympäristöhanke

YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

Tässä osassa käsitellään suunnitteluratkaisujen ympäristöperusteita, esitetään ympäristönsuojelutoimenpiteitä ja toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan hotelli- ja toimistokompleksin vierailijoiden ja viereisen rakennuskompleksin asukkaiden viihtyisät elinolosuhteet sekä rakentamisen että toiminnan aikana. 

Suunnittelu perustuu rakennuksen tekniseen tutkimukseen sekä paikan päällä tehtyihin tutkimuksiin. Luettelo ympäristönsuojelutoimenpiteistä" -osio laadittiin RF:n hallituksen päätöksen nro 87 "Hankeasiakirjojen osien koostamisesta ja niiden sisältöä koskevista vaatimuksista" mukaisesti.

Työ on toteutettu väestön terveys- ja epidemiologisesta turvallisuudesta annetun liittovaltion lain (nro 52-FZ, 30.3.1999), ympäristönsuojelusta annetun liittovaltion lain (nro 7-FZ, 10.1.2002), ilmansuojelusta annetun liittovaltion lain (nro 96, 4.5.1999) sekä jakson sisältöä koskevien säädösten vaatimusten mukaisesti. 

YMPÄRISTÖKOMPONENTTIEN MUUTTUMINEN HANKE-EHDOTUSTEN TOTEUTTAMISEN AIKANA

Maaresurssien kestävä käyttö ja suojelu. maaperän suojaaminen.

Rakennuksen maanalaisen osan rakennustyöt tehtiin vuosina 2006-2012. Näin ollen rakennuksen maanalaista osaa rakennettaessa ei tehdä avoimia maankaivutöitä. Rakennuskoneet sijoitetaan työmaan asfaltoiduille alueille. 

Kompleksin maanpäällisen osan pystytyksen aikana rakennusmateriaalit voidaan väliaikaisesti varastoida kompleksin stylobate-osan juoksupinnalla, mikä estää vaikutukset maaperään. Rakennustyön aikana, kun rakennuksen vesijohtoja asennetaan, olemassa oleva maanpeite häiriintyy avoimien kaivantojen ja rakennuskoneiden alueilla. Kasvillisuuskerros leikataan ja sijoitetaan pilaantuneelle maalle. 

Täyttöön soveltuva maa-aines on kuljetettava väliaikaiselle kaatopaikalle. Maaperän varastointi rakennustyömaalla ei ole sallittua. Pintamaahan ei saa ruiskuttaa öljyjä eikä palavia polttoaineita polttomoottoreiden käytön aikana. Eroosion ja viereisen maan pilaantumisen ehkäiseminen saavutetaan kieltämällä rakennusajoneuvojen ja moottoriajoneuvojen liikkuminen kulkuväylien ulkopuolella. 

Kasvillisuuden suojelu 

Rakennustöiden aikana olemassa oleva maanpeite häiriintyy alueilla, joilla tehdään avoimia kaivutöitä kunnallistekniikan asentamiseksi, sekä alueilla, joilla rakennuskoneet toimivat. 

Suunnitellulla rakennustyömaalla ei kasva puita tai pensaita. hankkeen dendrologinen osa). Osana maisemointi- ja puutarhanhoitohanketta sivustolla ehdotetaan nurmikoiden järjestelyä, joiden kokonaispinta-ala on 132,3 m2. Nurmikot muodostetaan keinotekoisesti luodulle hedelmälliselle maaperälle, jonka paksuus on 20 cm, ja siihen levitetään superkompostia "Pix". 

Vesistöjen järkevä käyttö ja suojelu.

Pintavalunnan määrän ja pilaantumisasteen laskeminen 

Rakennustöiden kesto 

Rakennuksen rakentamisen nollavaihe, johon kuuluu "seinän rakentaminen maaperään", kaivannon kaivaminen jäljellä olevine pengerryksineen, kellarilaatan keskiosan betonointi, metallisista työntö- ja vetotukista valmistetun levitysjärjestelmän kahden tason asennus ja pengerrysten kaivaminen, kellarilaatan loppuosan betonointi ja kompleksin maanalaisen osan osittainen pystytys, on tällä hetkellä saatu päätökseen tarjouksen mukaisella rakennustyömaalla. 

Rakennus pystytetään torninosturilla. Moottoriajoneuvoliikenteelle on olemassa olevat asfalttipäällysteiset tiet. Pintavedet johdetaan järjestelmällisesti viemäröintijärjestelmän avulla. Rakennustyömaan suojaamiseksi pintavesien valumiselta järjestetään myös ojien, kaukaloiden, ojien ja vastaanottokaivojen muodossa oleva kuivatusjärjestelmä.

Väliaikaiset vesihuolto- ja jätevesijärjestelmät mahdollistavat suljetun kierron yksittäisiä teknisiä tarpeita varten (rakennuskoneiden ja ajoneuvojen pyörien pesu, teknisten verkostojen testaus ja huuhtelu jne.). 

Laskelma pintavalunnan määrästä ja sen pilaantumisasteesta rakennusaikana on sisällytetty "Luetteloon ympäristönsuojelutoimenpiteistä" osana Mosgosexpertizan hyväksymiä suunnitteluaineistoja (myönteinen päätelmä). 

Kohteen käyttöaika 

Pintavalunnan pilaantumisasteen ennustaminen perustuu valunnan määrän ja tärkeimpien epäpuhtauksien pitoisuuden tasapainolaskentaan. Laskelmat on tehty suunnitellun rakennuspaikan valuma-alueelle, joka sijaitsee 0,5 hehtaarin suuruisella alueella ja 0,092 hehtaarin suuruisella kunnostusmaisema-alueella. 

Vesivarojen käyttö EP:n taloudellisessa toiminnassa

Suunnitellun kohteen talousveden ja palontorjunnan tarpeisiin tarvittavan veden lähteenä sekä rakentamisen aikana että toiminnan aikana on kaupungin vesihuoltoverkosto. Jäteveden poisto suunnitellaan kaupungin ulosteviemäriverkostoon, josta se johdetaan edelleen kaupungin biologisiin käsittelylaitoksiin. 

Rakennusaika.

Rakennustyömaan väliaikainen vesihuolto toteutetaan liittämällä se olemassa olevaan kaupungin vesihuoltojärjestelmään. Väliaikainen vesihuoltojärjestelmä on suunniteltu kattamaan kotitalouksien, teollisuuden ja palontorjunnan tarpeet. 

Tuotantoveden kokonaiskulutus päivässä on 0,11 l/sek ja talousveden kulutus päivässä 0,98 l/sek. Veden kokonaiskulutus työmaan tarpeisiin on 62,8 m / vrk (1,09 l/s). 

Palontorjuntatarkoituksiin tarvittavan veden kulutuksen oletetaan olevan PO l/s (Moskovassa, kun rakennusala on enintään 50 ha). Väliaikainen viemäriverkosto on liitetty olemassa olevaan viemäriverkostoon, ja se on suunniteltu 56,45 m/s. (0,98 l/s).

Fekaaliset jätevedet kerätään 4 biovessaan rakennusleirillä. Rakennusalueelta lähtevien kuorma-autojen pyörien pesua varten on pesuasema, johon on asennettu veden kierrätysjärjestelmä ja jäteveden käsittely kiintoaineista ja öljytuotteista, kuten Moidodyr-K:sta.

Veden kierrätysjärjestelmä mahdollistaa veden käsittelyn alkupitoisuuksista Mojdodyr-K-laitoksen teknisten valmiuksien mukaisiin parametreihin.

1. Epäpuhtauksien pitoisuus, mg/l:

jätevesi ulostulossa:

- suspendoituneet kiintoaineet - 4500

- öljytuotteiden mukaan - 200

käsitelty vesi ulostulossa:

- suspendoituneet kiintoaineet - 200

- öljytuotteet - 20

Kiintoaineena esiintyvät epäpuhtaudet menevät lietekuiluun, öljytuotteet - erityiseen säiliöön. Saasteiden hävittämisestä vastaa Moydodyr CJSC tai valtionyhtiö Promotkhody.

CJSC EPFC Moydodyrin laitokset ovat läpäisseet kaikki testit, ja niitä suositellaan käytettäväksi laajalti.

Suunnitellun rakennuksen toiminta

Kohteen vesihuolto on toteutettu MSUE "Mosvodokanal" -standardin mukaisesti.

Kaupunkien vesihuoltoverkosta tulevan veden kokonaisvirtaama on 200 m/vrk, ja talousjätevesiverkostoon tulevan jäteveden virtaus on 160 m/vrk. Epätasapaino johtuu korvaamattomista häviöistä nurmikoiden ja kovien päällysteiden kastelun sekä jäähdytys- ja kostutusjärjestelmien syöttämisen aikana.

Taulukossa 3.3.3 on esitetty vedenkulutuksen ja jätevesihuollon tase.

Yrityksissä on kylmää ja kuumaa vettä olemassa olevista verkostoista. Tekniseen ja kotitaloustarkoitukseen käytettävän veden laatu täyttää GOST 2874-82 "Juomavesi" -standardin vaatimukset. Hygieniavaatimukset ja valintasäännöt". Vesi syötetään pesuastioihin ja lavuaareihin sekoittimen kautta.

Suunnitellun laitoksen jäteveden epäpuhtauksien koostumus otetaan SP 30.133.30.2012 mukaisesti. Jäteveden epäpuhtauspitoisuus lasketaan kaavalla: 

С= Nxc/Q mg/l,

missä: N- vähentynyt kuluttajien, ihmisten, määrä.

s- epäpuhtauksien määrä vedenkuluttajaa kohti, g/vrk, SP 30.133.30.2012 taulukon A mukaisesti, uudelleen laskettuna suhteessa vedenkulutukseen; 

Q - kotimainen virtaama 186,8 m³/d;

Vedenkuluttajien määrä vedenkulutuksen mukaan on seuraava (N):

 • toimistohenkilöstö 1500 
 • Sviitin käyttäjät 50 
 • hotellin henkilökunta 35 
 • catering-henkilöstö 60 
 • pysäköintilaitoksen tekninen henkilökunta 24 

Teollisuusjätevedet suunnitelluista catering-yrityksistä, joiden kokonaispaikkamäärä on 390 ja kapasiteetti yli 11000 ateriaa / päivä, kokonaisvirtaama 140 mUday, jolle ovat ominaisia seuraavat indikaattorit:

Yleisravintoloiden rasvapitoisten jätevesien paikallista käsittelyä varten on automaattiset rasvanerottimet.

Rasvanerottimien jälkeen teollisuusjätevedet pumpataan pienikokoisella jätevesilaitteistolla, jossa on erillinen poistoaukko, kotitalouksien viemäriverkkoon.

Jätevesien käsittelylaitokset (rasvanerottimet) on esitetty taulukossa 3.3.7. Rasvanerottimien jätevedet on esitetty luvussa 3.6.2 "Jätevesien syntymisen valvonta".

Hankkeen jätevesien johtamista varten on olemassa erilliset viemäriverkostot:

 • kotitalouksien - saniteettilaitteiden jätevedet; 
 • teollisuus - teknologisista laitteista; 

Teollisuustiloissa on viemärit, joiden kaltevuus on seuraava

Teollisuustilat on varustettu viemäreillä, joiden lattiapinta on kalteva. Pesualtaat liitetään viemäriverkkoon vähintään 20 mm:n suihkukatkolla imusuppilon tasosta. Jos pesuhuoneen lämmin vesi katkeaa, pesuhuoneessa on oltava varavedenlämmittimet.

Suunnitellun rakennuksen jätevedet hävitetään 01.04.2013 päivätyn MSUE Mosvodokanal eritelmien mukaisesti kaupungin jätevesiviemäriverkostoon.

Jätevesi täyttää kaupungin viemäriverkoston suurimmat sallitut päästörajat, ja se voidaan käsitellä ilmastusasemalla biologisella käsittelyllä. Taulukossa 3.3.5 on esitetty jäteveden kokonaisvirtaaman ominaispiirteet.

Ilmakehän ilmansuojelu.

Ilman pilaantuminen rakennustöiden aikana.

Tässä jaksossa arvioidaan rakennushankkeessa käytettävien rakennuskoneiden ympäristövaikutuksia kemiallisen saastekertoimen osalta.

Rakennusorganisaation suunnitelman mukaan työt tehdään kahdessa vuorossa. Rakentamisen kokonaiskesto on 40 kuukautta. Taulukossa 3.4.1 on luettelo rakennuskoneista ja -mekanismeista, jotka ovat epäpuhtauspäästöjen lähteitä.

Taulukko 3.4.1.

Nimi

Määrä

Kapasiteetti, g/n

Kuorma-autonosturi KS-5473

1

101-160 kW

Betonipumppu SCHWTNG BP 1500 HDR

1

101-160 kW

Kuorma-auton sekoitin SCHWING

2


Kuorma-auton kuormaaja 4045

1

101-160 kW

Liikuteltava kompressori ZIF-SVE-5/0,7

1

36-60 kW

Kuorma-auto

2

g/n 16t

KamAZ 55111 kuorma-auto

4

8 t/vuosi kapasiteetti

TD-502-UZ hitsausmuuntaja

2

Hitsausasema PSO-500

6

Seuraavat epäpuhtaudet vapautuvat ilmakehään tie- ja rakennuskoneiden käytön aikana:

 • typpidioksidi; 
 • typen oksidit; 
 • hiilimusta; 
 • rikkidioksidi; 
 • Liikenteen hiilivedyt (luokiteltu parafiiniksi ja bensiiniksi). 

Sähköhitsauksessa, jossa käytetään elektrodeja, ja metallien kaasuleikkauksessa ilmakehään vapautuu seuraavia aineita:

 • rautaoksidi; 
 • mangaani ja sen yhdisteet; 
 • fluorivetyä; 
 • hiilioksidi; 
 • typpidioksidi. 

Vuonna 2006 toteutettiin "seinä maaperässä" -rakentaminen, kaivannon kaivaminen pengerryksineen, peruslaatan keskiosan betonointi, metallisista työntö- ja vetotukista valmistetun levitysjärjestelmän kahden kerroksen asentaminen ja pengerryksen kaivaminen, peruslaatan loppuosan betonointi ja kompleksin maanalaisen osan osittainen pystyttäminen 0,000-tasolle sekä levitysjärjestelmän alemman kerroksen purkaminen.

Tällä hetkellä kaivannon pohjalla on teräsbetoninen peruslaatta, jossa on kuusi prosessikuoppaa ja levitysjärjestelmän ylempi taso. Näin ollen tässä vaiheessa ei oteta huomioon epäorgaanisen pölyn päästöjä rakennustöiden aikana.

Koneiden ja laitteiden liikkuminen rakennustyömaalla häiritsee epäpuhtauspäästöjä ilmakehään. Näin ollen rakennustyömaata pidetään yksittäisenä, epäjärjestäytyneenä epäpuhtauspäästöjen lähteenä.

Rakennustyön aikana ilmakehään joutuvien epäpuhtauspäästöjen massan laskeminen.

Ajoneuvojen ja tieliikennevälineiden ilmakehään aiheuttamien epäpuhtauspäästöjen massan laskeminen.

Rakennustyömaan erikoiskoneiden käytön aikaisten epäpuhtauspäästöjen laskenta on suoritettu käyttäen 5.5.2005 päivättyä ATP-Ecolog-ohjelmiston versiota 3.01.11, ja se perustuu seuraaviin menetelmäasiakirjoihin:

 • Menetelmä epäpuhtauspäästöjen inventointia varten 

Tieliikenneyritysten ilman epäpuhtauspäästöjen inventointimenetelmä (laskentamenetelmä). Moskova, 1998.

 • Menetelmä epäpuhtauspäästöjen inventointia varten 

Menetelmälliset suositukset autokorjaamojen ilmakehään joutuvien epäpuhtauspäästöjen inventaariosta (laskentamenetelmällä). Moskova, 1998;

 • Tienrakennusyritysten epäpuhtauspäästöjen inventointimenetelmä (laskentamenetelmittäin, 1998.). 

(venäjäksi). Menetelmä tienrakennuskonepohjien ilmakehään joutuvien epäpuhtauspäästöjen kartoittamiseksi (laskentamenetelmällä). Moskova, 1998.

 • edellä mainittujen menetelmien lisäysten nro 1-3 lisäys 9; 
 • Menetelmäopas epäpuhtauspäästöjen laskemiseksi, sääntelemiseksi ja valvomiseksi ilmakehään. Pietari, 2005. 

Ilmakehätutkimuslaitoksen suositusten mukaisesti ("Methodological Guidelines for the Calculation, Rationing and Control of Air Pollutant Emissions".

S.-Pb., 2005), jotta voidaan ottaa huomioon alkuperäisten aineiden muuntuminen myrkyllisemmiksi aineiksi ilman pilaantumista koskevissa laskelmissa, on suositeltavaa jakaa erityyppisten ajoneuvojen ja tiekoneiden palamisen aiheuttamat typen oksidit niiden komponentteihin: typen oksidiin ja typpidioksidiin.

Muuntokertoimet on otettava määritellyn suurimman mahdollisen muunnoksen tasolle (OND-86:n 1.5 kohta), eli 0,8, kun kyseessä on N02 ja 0,13 N0 of NOx.

Saastuttavien aineiden enimmäis- ja vuosipäästöjen laskennassa käytettävät syöttötiedot, laskentakaavat sekä laskentatulokset ATP-Ecolog-ohjelmiston tulosteina esitetään liitteissä.

Taulukossa 3.4.2 esitetään rakennuskoneiden suurimmat vuotuiset päästöt (g/s) talvikaudella ja keskimääräiset vuotuiset päästöt (g/s).

Ilmakehän suojelua koskevat päätelmät ja suositukset

Rakennustyömaan epäpuhtauspäästöjen laskennallinen vaikutustaso ylittää Moskovan ilmansaasteiden sallitun tason typpidioksidin osalta, ja se on 1,11 MPCM.R. (miljoonaa kilometriä vuodessa).

Rakennustyöt ilmansaastekertoimen mukaan pahimpana rakennustyön aikana ovat kohtuullisen toteuttamiskelpoisia, ja ne toteutetaan rajoitetun ajan vaaditulla vähimmäismäärällä teknisiä keinoja koneiden ja mekanismien vaaditulla kapasiteetilla (PIC:n mukaan).

Koska rakennustyöt ovat luonteeltaan tilapäisiä, voidaan todeta, että työalueen ilmanlaadun heikkeneminen rakennusaikana on vähäistä.

On syytä huomata, että ilmakehän saasteiden pitoisuudet vastaavat epäsuotuisimpia sääolosuhteita haitallisten epäpuhtauksien leviämisen kannalta - ilman korkein lämpötila ja tyynet sääolosuhteet. Suurimpien yksittäisten pitoisuuksien laskentamallin perustana olevan kriittisen tilanteen toistettavuus on alhainen. Useimmiten rakennustöiden aikana rakennuskoneiden käytön aikana ilmakehän saastuminen haitallisista epäpuhtauksista on laskettua alhaisempi.

Näin ollen kyseisellä alueella toteutettavat rakennustyöt ovat PIC:ssä tehtyjen päätösten mukaisesti ja tässä alajaksossa perusteltujen ilman pilaantumistekijöiden osalta hyväksyttäviä eivätkä aiheuta liiallista ilman pilaantumista.

Ilman liiallisen pilaantumisen estämiseksi rakennusaikana suositellaan seuraavaa

 • noudatettava tiukasti rakennuskoneiden käyttöaikataulua SMP:n mukaisesti; 
 • estää koneiden seisonta-aika moottorin ollessa käynnissä. 

Ilmakehän pilaantuminen hankkeen laitoksen toiminnan aikana.

Suunniteltu hotelli- ja liikekompleksi on suunniteltu rakennuksista:

toimisto. Kahvihuoneet kummassakin kerroksessa ja 250 p.m. ruokala 2. kerroksessa on suunniteltu tarjoamaan aterioita toimistohenkilökunnalle.

Ruokala toimii raaka-aineilla ja puolivalmisteilla. Ruokalan kuormaus tapahtuu suljetussa 2 m/kerroksisessa kuorimalaitoksessa matalarunkoisilla ajoneuvoilla.

hotelli. Hotellin 2. kerroksessa on 40-paikkainen ravintola, jossa käsitellään raaka-aineita ja puolivalmisteita. Minihotellin taloudellista lastausta varten on 1. kerroksessa katoksessa oleva lastausalue. catering-yritykset (2 kerrosta).

100 p.m. ravintola, jossa on minibaari asukkaille ja pohjakerroksen ruokasali;

Koko ruokalaitoksen lastaus on suunniteltu maanalaisen pysäköintilaitoksen tasolle, jossa on 2 m/paikkaan suunniteltu kuorimalaite. Tavarat toimitetaan "GAZ 2705" -tyyppisellä autokuljetuksella.

Kiinteän yhdyskuntajätteen ja lakaisujätteen keräys ja väliaikainen varastointi tapahtuu lastausalueella, konttien varastointiin tarkoitetussa tilassa.

Tuotteiden pystysuora siirto 2:lla tavarahissillä r/n 1000 kg kukin.

Hotellin taloudellista kuormitusta varten on kuormausalue rakennuksen B katoksen alla.

Rakennusten alla sijaitsee 2-tasoinen pysäköintialue, jonka kokonaiskapasiteetti on 100 m/m.

Hanke-ehdotusten mukaan ilman epäpuhtauspäästöjen lähteitä ovat:

 • maanalainen pysäköintihalli, jonka kapasiteetti on 100 m/m. 
 • maanalaisessa parkkihallissa oleva laituri, jonka kapasiteetti on 2 m/m. 
 • minihotellin lastausalue 1. kerroksessa 1 m/m:n suojassa. 
 • ulkopysäköintialue henkilöautojen lyhytaikaiseen pysäköintiin, jonka kapasiteetti on 10 m/m; 

Tärkeimmät ilmansaasteiden lähteet ovat moottoriajoneuvot, jotka aiheuttavat monenlaisia epäpuhtauspäästöjä. Nykyisten ohjeiden ja sääntelyasiakirjojen mukaisesti kirjanpidossa on otettava huomioon seuraavat seikat:

- typen oksidit;

- hiilioksidi;

- kuljetettavat hiilivedyt (yhteensä);

- rikkidioksidi.

Rikkidioksidilla ja typpidioksidilla on epätäydellinen summavaikutus ihmisen elimistöön.

Ilmakehätutkimuslaitoksen suositusten ("Methodical Guidebook on Calculation, Norming and Control of Emissions of Pollutants into Atmospheric Air", Pietari, 2005) mukaisesti aineiden muuntumisen huomioon ottamiseksi myrkyllisempiin aineisiin ilman pilaantumista koskevissa laskelmissa suositellaan, että typen oksidit erotetaan päästöjä määritettäessä niiden komponentteihin: typpioksidiin ja typpidioksidiin.

Muuntokertoimet olisi otettava suurimman vahvistetun muuntokertoimen tasolle (s. 1.5 OND-86), eli 0,8 NOS:lle ja 0,13 NOK:n N0:lle.

Bensiinikäyttöisten ajoneuvojen ilmakehään päästämät hiilivedyt olisi luokiteltava bensiiniin (koodi 2704) ja parafiiniin (koodi 2732).

Päästöjä (päästöjä) avoimilla pysäköintialueilla ei järjestetä, vaan päästölähteet ovat itse pysäköintialueet. Autotallin ja ravintolatilojen sekä kuorimakoneen ilmanvaihtojärjestelmien päästöt ovat järjestäytyneitä päästölähteitä.

Ajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen massan laskeminen

Autoliikenteestä ilmakehään joutuvien suurimpien yksittäisten ja bruttomääräisten (vuotuisten) epäpuhtauspäästöjen massan laskeminen tehtiin 5.5.2005 päivätyllä ATP-Ecologist-ohjelmistolla, jonka versio 3.01.11 perustuu seuraaviin menetelmiä koskeviin asiakirjoihin:

1. Epäpuhtauspäästöjen kartoitusmenetelmä

1. Maantieliikenneyritysten ilman epäpuhtauspäästöjen inventointimenetelmä (laskentamenetelmä). Moskova, 1998. Menetelmien täydennys.

2. Menetelmä epäpuhtauspäästöjen inventointia varten

Autokorjaamojen ilman epäpuhtauspäästöjen inventointimenetelmät (laskentamenetelmällä). Moskova, 1998.

Lähde nro 6001 - yleiskäyttöinen pysäköintialue ulkona 10 m/m:lle

MGSN 5.01-01 "Henkilöautojen pysäköintialueet" (lisäys 2, s. 1.1) mukaisesti on otettu käyttöön seuraavat poistumis- ja saapumistavat.