EOM:n sähkö- ja valaistushanke toimistokeskukseen

Meidän Suunnittelutoimistomme on kehittänyt EOM-sähkö- ja valaistussuunnitelmat toimistokeskukselle. .

SÄHKÖTOIMITUKSEN SUUNNITTELU EOM:IIN.

MCC-rakennuksen sähköasennusten on oltava erittäin turvallisia ja luotettavia, niiden on täytettävä paloturvallisuusvaatimukset, niissä on otettava huomioon mahdollisuus laajentua käytön aikana ja niiden on oltava helposti huollettavissa. Kaikkien järjestelmävarusteiden pääjakokeskuksista lattialevyihin on oltava saman valmistajan valmistamia. Maahantuotujen sähkövoimalaitteiden ja käytettyjen sähkömateriaalien on oltava sertifioituja ja suositeltuja käytettäväksi Venäjän federaatiossa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Laitetoimittajilla on oltava edustustot ja palvelukeskukset Moskovassa. EOM-osastolla käytettävien sähkölaitteiden on täytettävä Venäjän federaatiossa käytettäviä GOST R -vaatimuksia, ja niillä on oltava vaatimustenmukaisuus-, palo- ja hygieniatodistukset.

EM-suunnittelukohteen kuvaus

 1. Virtalähde.

CDC:n kuluttajien sähkönsyötön luotettavuusasteen mukaan viitataan II luokkaan, lukuun ottamatta palontorjuntalaitteiden (palopumput, ylipaineilmalaitteet ja savunpoistolaitteet, palontorjunta-, palohälytys- ja palovaroituslaitteistot), turvahälytys- ja rakennuksen turvajärjestelmien, televiestintälaitteiden ja palvelinhuoneiden, erityistilojen (valvomot jne.) kuluttajia, jotka kuuluvat I luokkaan.

Sähkö toimitetaan CDC:hen rakennukseen rakennetusta 10 kV:n muuntajan jakelupisteestä (RTP) (ks. kohdat EIS 1.1 ja EIS 1.2). GDC:n sähkövastaanottimien asennettu kapasiteetti on 7294 kW, ja yksittäinen kapasiteetti kompensointi ja huippuvirheiden tasaus mukaan luettuna on 4451,6 kW/4637 kVA. Laskelma tehtiin asiakkaan antamien kulutusta koskevien lähtötietojen ja hankkeen teknisten osien (ilmanvaihto, lämmitys, vesihuolto, putkisto, savunpoisto, kylmälaitteet, hissit jne.) antamien tietojen perusteella.

Kyseiset laskelmat tehtiin SP 31-110-2003:n vaatimusten mukaisesti. Kompleksin sähkökuormien alustava laskenta (kesä- ja talviajan maksimikuormat) on esitetty taulukoissa.

  1. Voimalaitteet.

   MCC-rakennuksen sähkönsyöttö tapahtuu kolmesta sisäänrakennetusta kahden muuntajan sähköasemasta (TS), joiden jännite on 10/0,4 kV. Muuntamoiden suunnittelu sekä muuntamoiden ja pääkeskusten väliset kaapeli- tai kiskoyhteydet eivät kuulu tämän teoksen aihepiiriin, vaan niitä käsitellään yksityiskohtaisesti YIS:n niteessä 1.2. Sisäisen sähkönsyöttöjärjestelmän kuvaus alkaa rakennuksen 0,4 kV:n pääjakokeskusten (MDB) soluista. Sähkönjakelun luotettavuuden osalta MCC-rakennuksen sähköasennukset luokitellaan yleisesti sähkönjakelun luokkaan II. Maadoitusjärjestelmä on TN-C-S-tyyppinen muuntamolta pääkeskukseen. PEN-johtimen erottaminen PE- ja N-johtimiin tapahtuu suoraan pääkytkintaulussa. Rakennuksen myöhemmissä osissa maadoitusjärjestelmä on TN-S-tyyppinen. Sähkönjakelu kuluttajille tapahtuu jännitteellä ~380/220 V viisijohtiminen (kolmijohtiminen) järjestelmä 3 (1) vaihe, N, PE, käyttäen viidettä (kolmatta) johdinta PE maadoituksena. Reaktiivisen tehon kompensointi on toteutettu pääjakokeskuksissa. Pääjakokeskukset sijaitsevat TP:n vieressä olevissa huoneissa MCC:n 1. kerroksessa. MCC-rakennuksen kunkin palo-osaston kuormat saavat virtansa pääjakokeskuksesta palontorjuntalaitteiden paneelin (FPU-FPU) kautta. FPU-FPU-laitteet on sijoitettava sähkötilan vastaavaan palo-osastoon. Luokkaan II kuuluvien kuluttajien lisäksi MCC:n rakennuksessa on luokkaan I ja III kuuluvia kuluttajia.

   MCC:n sähkönjakelun luotettavuuden ensimmäiseen luokkaan kuuluvia kuluttajia ovat seuraavat kuluttajat:

   - palohälytysjärjestelmät;

   - palonsammutusjärjestelmät;

   - savu- ja ilmansyöttöjärjestelmät;

   - paloautomaatiojärjestelmät;

   - turvajärjestelmät (kulunvalvonta, videovalvonta, turvahälytykset);

   - automaatio- ja lähetysjärjestelmät;

   - hissit palontorjuntayksiköiden kuljettamiseen;

   - hätä- (evakuointi- ja turvavalaistus) ja työvalaistus.

   Ensimmäisen luotettavuusluokan kuluttajat kytkeytyvät ATS-yksiköihin (automaattinen varasyöttö), joissa on oltava kaksi toisistaan riippumatonta virtalähdettä.

   Sellaisten I-luokan kuluttajien, jotka eivät siedä sähkökatkoksia, sähkönsyötöstä huolehditaan ryhmäkohtaisilla (paikallisilla) keskeytymättömillä virtalähteillä (UPS). Keskitettyä UPS:ää ei ole suunniteltu. Paikallisen UPS:n sijainti ilmoitetaan hankkeen asianomaisissa kohdissa.

    

  2. Pääkeskukset.

   Pääjakokeskukset on suunniteltu kaksiosaisiksi, ja ne on varustettu automaattisella siirtokytkimellä (ATS) osittaisilla katkaisijoilla. Kukin muuntaja on nimellistilassa kuormitettu noin 50 %:lla kapasiteetista, ja kun 0,4 kV:n pääkatkaisija laukeaa (katkaistaan), osittainen katkaisija kytkeytyy automaattisesti päälle. Hätätilassa kumpikin tehomuuntaja syöttää virtaa kaikille pääkeskuskeskuksen molempiin osiin liitetyille kuluttajille. Hätätilassa kunkin muuntajan kuormitus ei ylitä 110 % muuntajan nimelliskapasiteetista. RU-0,4 kV:n (GRSh:n pääjakelukytkin) jaksottaminen - AVR:llä varustetussa jaksokytkimessä. Pääkytkinlaitekeskukset on varustettu Prisma-P-tyyppisillä kaapeilla (Schneider Electricin tuotanto) tai vastaavilla kaapeilla teknisten ominaisuuksien mukaan.Pääkytkinlaitekaaviot on esitetty tässä teoksessa piirustuksissa ИОС1.3, lehti 4-6. Ohjauspaneeleissa on virta-, jännite-, taajuus-, aktiivi- ja reaktiivitehomittarit. Kaikkien kytkinlaitteiden sijainti näkyy kaikissa paneeleissa. Lähtevien linjojen katkaisijat on varustettu itsenäisillä laukaisuyksiköillä ja apukoskettimilla, jotka mahdollistavat kauko-ohjauksen ja -merkinannon. Kaikki katkaisijat on varustettu ylivirtasuojilla. Pääjakelija sijaitsee erillisessä huoneessa 1. kerroksessa (korkeus 0,000). GRShch-laitteiden järjestäminen on esitetty tässä osassa piirustuksessa IOS1.3 arkki 15. Muuntajien RU-0,4kV:n tulojen toteuttaminen, jos renkaat CANALIS KTA-32 (tuotanto Schneider Electric) nimellisvirroille 3200 A ja suojausasteelle IP55 tai vastaaville laitteille. Jännitteen mittaus on mahdollista jokaisessa 0,4 kV:n kytkinlaitoksen osassa ja virran mittaus kaikissa 0,4 kV:n kytkinlaitoksen tulevissa ja lähtevissä linjoissa. Kaapelit ja väyläkanavat työnnetään pääkeskuskoteloihin yläpuolelta. Jokaisessa kaapissa on 20 % vapaata tilaa. Virranjakelujärjestelmä - kolmivaiheinen viisijohtiminen (TN-S), jännite 380/220 V, jossa on suojajohdin (PE). Suunnitelmassa on mahdollista kompensoida reaktiivista tehoa jopa tehokertoimeen 0,96 asti päävalvomoon asennettujen staattisten kondensaattoreiden automaattisesti säätyvien akkujen avulla. Myös lauhduttimet on sijoitettu jäähdytyskeskuspaneeliin.

    

  3. Kytkintaulut.

   Kutakin palo-osastoa (rakennuksessa on 4 palo-osastoa) varten on erillinen huone - palo-osaston sähköhuone. Näihin valvomoihin on mahdollista asentaa kytkinlaitteet palo-osaston kuormituksen syöttämistä varten. Kytkentäkaapit on suunniteltu samalla tavalla kuin pääkeskuskytkentäkaapit, ja niissä on ylempi kaapeliläpivienti.

   Kytkintaulujen huoneiden lisäksi kaikissa kerroksissa on erilliset lattian sähkökeskukset, joihin asennetaan palo-osaston sisällä olevan kerroksen jakelu- ja valaistuskeskukset.

   Sähkönsyöttöverkko on toteutettu kanavointijärjestelmän mukaisesti käyttämällä:

   - väyläkeskukset - toimistotilan sähkönsyöttöä varten;

   - väyläkeskukset hotellin kuorman virransyöttöä varten;

   - Väyläkanavat - jäähdytyskeskuksen sähkönsyöttöä varten;

   - kaapelilinjat - muille kuluttajille.

   Pääkeskuksesta kunkin palo-osaston keskukseen kahdella keskenään tarpeettomalla kaapelilinjalla. Kytkintauluista vedetään kaapelit kunkin palo-osaston laitteisiin. Näiden kytkintaulujen kytkentäkaaviot on esitetty EIS1.3:n lehdillä 10-14. Palo-osaston kaapelikanavat, kuilut ja palonkestävät kanavat, joiden palonkestävyysluokka on vähintään 2,5 h (REI 150), johdotetaan palo-osaston läpi. Palo-osaston sisäisessä jakelussa käytetään valaistukseen ja pistorasioihin kuparikaapeleita, joissa on halogeenivapaa, paloa hidastava polymeerieristys, ja voimajohtoihin mineraalieristeisiä kaapeleita, joissa on kuparijohtimet, sekä ohjaus- ja valvontajohtoja palonsammutusjärjestelmien tehonkuluttajia varten. Keskinäisesti redundantit kaapelilinjat on sijoitettu eri reitteihin tai eri lokeroihin. Kaapelit johdetaan kattojen, seinien ja metalliputkien läpi sekä aukkoihin. Kaapeleiden asentamisen jälkeen putkien ja aukkojen aukot täytetään helposti läpäisevällä palosuojamateriaalilla, jolla on vaadittu palonkestävyysluokka. Sähkönjakelu vuokratiloissa tapahtuu yksittäisistä jakokeskuksista, jotka vuokralaiset ovat asentaneet yhteisymmärryksessä käyttöosaston kanssa. Kerrosjakelukeskukset asennetaan rakennuksen jokaisen kerroksen sähkökeskuksiin, paikalliset jakelukeskukset asennetaan suoraan käyttäjille.

    

  4. Sähköenergian mittaus.

   Sähkön kaupallinen mittaus on suunniteltu TU:n vaatimusten mukaisesti, ja se suoritetaan JSC Moscow United Electricity Network Companyn ja tilaajan välisessä tasesähkölinjassa. Tasapaino-omistusjohto kulkee kaikkien TP:iden jokaisen GRSh:n automaattisten siirtokytkinlaitteiden tulopäätteitä pitkin. GRSh:n tiloissa on mittarikaapit, joihin sähkömittarit asennetaan. Sähkönmittaukseen käytetään Venäjän Gosstandartin hyväksymiä ja mittauslaitteiden valtionrekisteriin rekisteröityjä mittauslaitteita. Mittarit ovat tyyppiä Alfa A1800 A18-05-RL-P2-GB1, tarkkuusluokka 05. Mittarikaapit on lukittu ja varustettu mittareiden sulkulaitteilla. Par. 1.5.17 PUE on sallittua käyttää virtamuuntajia, joiden muuntosuhde on yliarvioitu, jos virtamuuntajan toisiokäämityksen virta on suurimmalla kytkentäkuormalla enintään 40 % mittarin nimellisvirrasta ja pienimmällä kuormalla vähintään 5 %. Virtamuuntajan läpi kulkeva virta määritetään kaavalla:

   missä:

   Ipc. - on nimellisvirta, A;

   Ktr. - on virtamuuntajan muuntosuhde.

   Valintatiedot esitetään taulukossa:

№№

Muuntajan asennuspaikan nimi

Max.
arvioitu
nykyinen
(А)

Min.
Calc.
nykyinen
(А)

Tyyppi
muuntaja.

Muuntaja muuntaja kt.

Max.
Nykyinen
t (A)

Min.
nykyinen
t-ra (A)

1

PÄÄKYTKIN-1
1 jakso

(tulo 1)

2300

416

SE TI

2500 /5

500

4,6

0,83

2

PÄÄVALVOMO 1
2 jakso

(tuloaukko 2)

2300

318

SE TI

2500 /5

500

4,6

0,64

3

PÄÄKYTKINTAULU-2
1 jakso

(tulo 1)

2074

41 8

SE TI

2500 /5

500

4,2

0,84

4

PÄÄKYTKINTAULU-2
2 jakso

(tuloaukko 2)

2074

467

SE TI

2500 /5

500

4,2

0,93

5

PÄÄVALVOMO-3
1 jakso

(tulo 1)

2074

41 8

SE TI

2500 /5

500

4,2

0,84

6

PÄÄVALVOMO-3
2 jakso

(Merkintä 2)

2074

467

SE TI

2500 /5

500

4,2

0,93

Sähkömittareiden mittauspiirit on kytketty virtamuuntajiin. Virtamuuntajat (CT) ovat tyypiltään TI (Schneider Electric), tarkkuusluokka 0,25 %. S. Virtamuuntajien toisiokäämityksen liittimet ovat peukalointisuojattuja ja ne voidaan sinetöidä. Artiklan 2 kohdan vaatimusten mukaisesti. 1.5.17 PUE, on sallittua käyttää virtamuuntajia, joiden muuntosuhde on suurennettu, jos virtamuuntajan toisiokäämityksen virta suurimmalla kytkentäkuormituksella on enintään 40 % mittarin nimellisvirrasta ja minimikuormituksella vähintään 5 %. Suoraan verkkoon kytketyn mittarin eteen, enintään 10 metrin etäisyydelle johdotuksen pituudesta, asennetaan sulake mittarin turvallista vaihtamista varten, jotta jännite voidaan poistaa kaikista mittariin kytketyistä vaiheista. 0,4 kV:n verkkotuloihin on asennettava ampeeri- ja volttimittarit, joilla seurataan kunkin vaiheen virtaa ja jännitettä ottaen huomioon PUE:n 1.5 luvun vaatimukset. Testiliuskat (päätepistokkeet) on asennettava laskutusmittareiden alle 1.5 luvun PUE:n mukaisesti. Teknistä (valvonta)sähkönmittausta tarjotaan ravintoloille, liiketiloille, hotelleille ja pysäköintialueille. Tekninen mittaus on suoritettava kolmivaiheisilla elektronisilla mittareilla, jotka on asennettu erillisiin mittarikaappeihin rakennuksen kaikissa kerroksissa sijaitseviin sähkökeskuksiin. Kuluttajan jännite ~380/220 V, 50 Hz, kuluttajan sähkön laatu täyttää GOST 13109-97 vaatimukset. IASUE-hankkeen vaatimukset on määritelty Moskovan kaupungin sähköyhtiön antamissa teknisissä ehdoissa.

Jakeluhankkeessa toteutetaan keskitetty sähkönmittaus, ja mittarin lukemat näkyvät jakelijan näytöllä. Rakennuksessa on myös automaattinen rakennuksen hallintajärjestelmä. Rakennuskompleksin AMCS-järjestelmä mahdollistaa sähkönsyöttöjärjestelmän sähkölaitteiden toiminnanohjauksen, sähkönkulutuksen kirjanpidon sekä sähköverkon ja laitteiden parametrien valvonnan. Automaation ja lähetyksen kohteita ovat pääkeskukset ja kytkinlaitteet.

Automaatiojärjestelmän on varmistettava:

kaukovalvonta tilan tulo katkaisijat, osittainen kytkin AVR;

lähtevien linjojen kauko- ja paikallinen valvonta (asennon ilmaisu, hätälaukaisu ja kuormitusvirtojen mittaus);

kaukomittaus pääkytkintaulun tuloista.

Kaikissa edellä mainituissa katkaisijoissa on oltava asento- ja laukaisuhälytykset, kun taas ulosvetokatkaisijoissa on lisäksi oltava "pumpattu sisään", "pumpattu ulos", "testi" ja "valmis käynnistykseen" -hälytykset. ATS:ssä pitäisi olla ylimääräinen laukaisuhälytys. Lisätietoja ATS-järjestelmästä on AIMS-paketissa.

  1. Toissijainen jakelu.

   Sähkönjakelun luotettavuuden kannalta tämä rakennus luokitellaan seuraavasti. II luokkaan, lukuun ottamatta palontorjuntalaitteiden ja palontorjunta-automatiikan sähköisiä kuluttajia, rakennuskompleksin turvajärjestelmää, lähetysjärjestelmiä, rakennekaapeliverkkoa ja rakennuskompleksin lähiverkkoa (LAN), jotka kuuluvat ryhmään: - palontorjuntalaitteet ja palontorjunta-automatiikka. I virtalähteen luokka I.

   Rakennuksen kuormien virransyöttö olisi toteutettava seuraavan kaavan mukaisesti:

   Vuokrattavissa huoneissa - vuokralaisten paikallisista puhelinkeskuksista. Virransyöttö näihin jakokeskuksiin väyläkanavasta tulevista lattiakytkinyksiköistä.

   Hotellihuoneissa - paikallisista lattian jakelulaatikoista. Virransyöttö näihin pistorasioihin pohjakerroksen yksiköistä väyläkanavan kautta.

   Yleiset lattiakuormat (valaistus, pistorasiat, puhallinkonvektorit jne.) rakennuksen omistajan tiloissa - valaistuksesta ja pistorasioista. Rakennuksen omistajan jakokeskuksia syötetään suoraan pääkeskuksesta säteittäisesti.

      Keskustekniikan laitteet syötetään rakennuksen omistajan tiloissa olevista automaatiokeskuksista. Automaatiokeskukset saavat virtansa suoraan palo-osaston kytkinlaitteistosta. Palokuorman kytkemiseen käytettävät automaatiokeskukset saavat virtansa eri osista, joissa on ATS-organisaatio kytkentäkeskuksen syötössä.

      Rakennuksen jäähdytyskeskus (jäähdyttimet, kuivajäähdyttimet, pumput jne.) - suoraan pääkytkintaulusta virtakiskolla jäähdytyskeskuksen kytkintauluun;

      Automaattisen sammutusaseman laitteet - suoraan pääkeskuksesta AUPT-keskukseen.

   Rakennuksen kuormien sähkönsyöttö on toteutettava seuraavan järjestelmän mukaisesti:

   Pääkytkintaulu-1 (ks. liite 1) huolehtii virransyötöstä:

   - CDC:n jäähdytyskeskus

   Pääkytkintaulu-2 (ks. liite 2) syöttää virtaa seuraaville laitteille

   - toimistotilaa;

   - toimiston osien tulo- ja poistoilmanvaihto;

   - toimisto-osan palonsammutusjärjestelmät palo-osaston kytkinlaitteen kautta (kytkinlaite-PO4);

   - toimisto-osan hissit.

   Virtalähteenä käytetään GRSh-3:a (ks. lisäys 3):

   - MCC:n jäähdytyskeskus

   - ravintolakuluttajat, mukaan lukien tulo- ja poistoilmanvaihto;

   - asuinkerrosten kuormat, mukaan lukien tulo- ja poistoilmanvaihto ja hissit;

   - ITP-kuormat;

   - pysäköintikuormat;

   - automaattisten vesisammutuslaitteistojen kuormat.

   Seuraavat laitteet syötetään ulkokeskuksesta:

   - ravintolan prosessilaitteet;

   - Raitisilman tulo- ja poistoilmanvaihto;

   - Ravintolan valaistus;

   - Ravintolan lastaushissit.

       Tätä kytkinlaitetukea käytetään ravintolan palokuorman syöttämiseen, eli kytkinlaitetta käytetään ravintolan palokuorman syöttämiseen:

   - ravintolan automaattinen palohälytysjärjestelmä;

   - ravintolan savunpoisto- ja yläpuoliset järjestelmät;

   - Tehonsiirto 8. kerroksessa ja katolla sijaitseviin jäähdytyslaitteisiin pääkeskuspaneeleista on varustettu kahdella väyläkanavalla, joihin on liitetty kuormat kytkentäkeskuksissa 8 ja 15 (katto), jotka sijaitsevat erityistiloissa - varastoissa.

   Toimistotilojen sähkönsyöttöä varten on kaksi väyläkanavaa pääkeskuksesta 14. kerrokseen. Jokaiseen väyläkanavaan on mahdollista asentaa haaroitinyksiköitä, jotka yhdistävät kuorman kuhunkin kerrokseen.

   Seuraavanlainen kiskorakenne on otettu käyttöön:

   - kisko 1 - kerrokset 2, 4, 6, 9, 11, 13.

   - 2. väyläkiskon kanavointi: kerrokset 3, 5, 7, 10, 12, 14.

       Lisäksi kukin kisko voidaan varustaa ohjainyksiköllä, jota ei ole asennettu pääkerrokseen.

       Väyläkanavat ja haarajohtimet on asennettava omiin nousuputkiin. Kunkin kerroksen pistorasia on sähkötilan erityisessä huoneessa.

   Tässä huoneessa on myös päävirransyötön ja palonsammutusjärjestelmien pystykaapelointi.

       Tähän huoneeseen asennetaan seuraavat laitteet:

   - haarakatkaisijat;

   - toimiston kuormituskeskus;

   - sähkömittareilla varustetut jakokeskukset;

   - kerroksen palontorjuntakuorman jakokeskus;

   - työvalokytkintaulu;

   - kytkintaulu työvalaistusta varten;

   - Lähetyspaneeli.

   Normaali- ja hätäsyötön pääkaapelit asennetaan pääkytkintaulusta virtalähteeseen. PPU:sta syötetään virtaa kaikkiin osastossa oleviin kuormiin.

   Kompleksissa on 2 hissiä (hissi #7 ja #9) palontorjuntayksiköiden kuljettamista varten. Näiden hissien voimanlähteenä on I sähköntoimitusluokka I.

   Varmistetaan kaapelilinjojen asentaminen lattian sähkökeskuksista toimiston tiloihin, jotka on vuokrattu osittain mekaanisten keskusten asennuksen yhteydessä. Kytkintauluja on oltava tilojen koon mukaan seuraava määrä:

      Jopa 100 m lattiapinta-ala                         - 1 puhelinkeskus;

      Pinta-ala alkaen 101 m jopa 500 m             - 2 kilpeä;

      Alue 501 m alkaen 1000 metriin            - 4 kilpeä;

      1,001 m:n pinta-alasta Jopa 2000 m           - 6 kilpeä.

      Pinta-ala vuodesta 2001 m ja enemmän - 8 paneelia.

   Vuokralaisille toimitetaan sähköä seuraavilla tavoilla:

      Vuokrataan tilat toimisto-osan kerroksista 1-14. Tilojen sähkönsyöttö tapahtuu pääkeskuksesta. Väyläkeskukset, joihin asennetaan haaroitusyksiköt kahteen kerrokseen kussakin kerroksessa sähkökeskuksessa ja joihin asennetaan katkaisijat. Hotellit. Pääkeskukseen asennetusta pääjakelijasta. Pääkiskojärjestelmä, jossa on kaksi haaroitusyksikköä jokaisessa kerroksen sähkötilassa, joissa on katkaisijat. Vuokralleottajan kytkinlaitteisto ei kuulu suunnittelun piiriin, vaan kilpaileva vuokralleottaja toteuttaa sen vuokrasopimuksen tekemisen jälkeen. Sähkökeskushuoneiden lisäksi teknisten järjestelmien sähkökeskukset asennetaan teknisiin tiloihin, joissa nämä järjestelmät sijaitsevat - lämpökeskukseen, kattilahuoneeseen, ilmanvaihtotiloihin jne. Asuntojen väyläkanavat ja haarayksiköt kulkevat erityisissä nousuputkissa. Kunkin kerroksen pistorasia on sähkötilan erityisessä huoneessa. Tässä huoneessa on myös pystysuorat kaapelointirakenteet päävirransyöttöä ja palonsammutusjärjestelmiä varten.

      Seuraavat laitteet on asennettava puhelinkeskushuoneeseen:

   - vetäytymisyksiköt;

   - asunnon kuormanjakokeskus;


   - Sähkömittarin kytkentäkeskukset;

   - palontorjunnan lattiakuorman kytkentätaulu;

   - työvalokytkintaulu;

   - hätävalaistuksen kytkintaulu;

   - ohjauspaneeli.

   Kaapelit lattianjakokeskuksiin ja vuokralaisille on mitoitettava siten, että niissä on 20 prosentin marginaali suunnittelukapasiteettiin nähden. Lattian jakokeskuksiin asennetaan katkaisijat, jotka syöttävät virtaa toimistoihin, DIN -kiskot asennusta varten. Toimistojen sähköpaneelit tekee vuokralainen erillisen hankkeen puitteissa työasiakirjojen laatimisvaiheessa. Rakennuksen kerroksissa pienitehoisten laitteiden ryhmäjakelu pistorasioihin, valaisimiin, puhallinkonvektoreihin, ilmankuivaimiin, ilmankuivaimiin ja muihin pieniin sähkökuormiin olisi pääsääntöisesti toteutettava monijohtimilla, kuten VVGng- LSKaapelit johdetaan jäykissä PVC-putkissa ja/tai teräksisillä alustoilla. Kaapelit kulkevat putkissa, seinäpintoja pitkin, kouruissa tai kipsilevyseinissä. Suojat asennetaan pumppaamoihin, ilmanvaihtokammioihin, jaettujen järjestelmien ulkoyksiköiden ja tarkkuusilmastointilaitteiden tiloihin huollettavien laitteiden viereen. Jos laitteet asennetaan avoimesti, ohjauspaneelit asennetaan lähimpään tekniseen tilaan. Teknisten laitteiden automaatiokeskukset koostuvat kytkinlaitteista, ohjaimista, automaatiopiireistä sekä aputeho- ja heikkovirtalaitteista. Hankkeen tähän osaan kuuluu sähkönsyöttö automaatiopaneeleihin ja kaapelointi automaatiopaneeleista. Virransyöttökaapeleiden asennus automaatiokortilta tiettyihin laitteisiin suoritetaan automaatio-osastolla. Itse kytkintaulujen (sekä teho- että toissijaisten osien) toimittaminen sisältyy automaatio-osaan, joka annetaan erillisenä osastona.Muiden sähkötaulujen tavoin moottoriautomaatiokytkintaulut ovat IEC 439-1 -standardin mukaisia ja niissä on metallikotelot. Ne toimitetaan vähintään seuraavina IP 31, ja märissä ja/tai pölyisissä ympäristöissä jopa seuraaviin arvoihin asti IP 54. Kukin palonsammutusjärjestelmien (savu- ja ilmanpoistojärjestelmät) moottorinohjauspaneeli saa virtansa niiden palo-osastojen PPU:sta, joita varten on varauduttu. Näiden paneelien virransyöttö järjestetään automaattisen siirtokytkimen (ATS) kautta PPU:n eri osista (jotka saavat virtaa eri TS:stä) seuraavilla tavoilla. I luotettavuusluokka. Laitteiden virransyöttöön on tarkoitus käyttää kaapeleita VVGng- LS vastaavat poikkileikkaukset kaapelirakenteissa tai PVC-putkissa. Palontorjuntalaitteiden virransyöttöön oletetaan käytettävän VVGGng- -kaapeleita. FRLS jotka ovat poikkileikkaukseltaan sopivia ja joilla on vaadittu palonkestävyysluokka ja jotka on asennettu erillisiin reitteihin ja nousuputkiin.

   Kustakin pääkeskuksesta lähtevä jakeluverkko toteutetaan pystysuorissa kaapelikuiluissa ja sen jälkeen vaakasuoran putkijärjestelmän kautta. Vaakasuuntaisia verkko-osuuksia varten on galvanoidut rei'itetyt kanavat avoimia johdotuksia varten sekä alakattojen takana. Kaapelointi alakattojen ja tehdasvalmisteisten väliseinien takana katsotaan piilokaapeloinniksi, ja se tehdään seuraavasti:

   - Sisäkattojen takana ja väliseinien välitiloissa, jotka on valmistettu palamattomista NG- ja G1-syttyvyysryhmään kuuluvista materiaaleista, johdotukset on tehtävä paloturvallisuusvaatimukset täyttävissä ei-metallisissa putkissa ja ei-metallisissa kanavissa olevilla johdoilla tai kaapeleilla sekä NG- ja LS-indeksin mukaisilla kaapeleilla;

   - Sisäkattojen ja väliseinien takana, jotka on tehty G2-syttyvistä materiaaleista, johdotukset voidaan tehdä johtimilla tai kaapeleilla, jotka on sijoitettu metallikanaviin ja metallikanaviin, joiden suojausluokka on vähintään IP4X;

   - Sisäkattojen takana ja väliseinien onteloissa, jotka on tehty palavista, paloryhmään G3 kuuluvista palavista materiaaleista, johdotukset on tehtävä kaapeleilla, jotka on asennettu metalliputkiin ja -kanaviin, joiden suojausluokka on vähintään IP4X;

   - Sisäkattojen takana ja väliseinien onteloissa, jotka on valmistettu paloryhmään G4 kuuluvista materiaaleista, johdotukset voidaan tehdä johtimilla tai kaapeleilla, jotka on asennettu paikannusominaisuuksiltaan paikannusominaisuuksiltaan hyvästä metallista valmistetuissa putkissa ja paikannusominaisuuksiltaan hyvästä metallista valmistetuissa sokkokanavissa.

   Sähkökaapeleiden, jotka on asennettu sähkösyvennyksiin ja -kuiluihin, on kuuluttava vähintään NPB 248-97:n 3b kohdassa mainittua palovaarallisuusluokkaa pienempään palovaarallisuusluokkaan. 3b NPB 248-97. FRLS-tyyppistä palonkestävää kaapelia on käytettävä ATS-paneeleista palonvalvontakeskuksiin johtavissa virtapiireissä. Palo-osaston sisällä palonsammutusjärjestelmiä ja -laitteita syöttävät sähköpiirit on asennettava eristettyihin kanaviin, jotka on eristetty paloseinillä, joiden palonkestävyysluokitus on REI 60, osaston ulkopuolella - REI 150 lattiatasossa olevilla vaakasuorilla kaistaleilla, tai ne on asennettava kaapeleilla, joiden palonkestävyysluokka on riittävä. Katon tai seinän läpi kulkevat läpiviennit on tehtävä sertifioiduilla kaapeliläpivienneillä, joiden palonkestävyysluokka ei saa olla pienempi kuin seinän tai katon palonkestävyysluokka. Johtimien poikkileikkauksen on oltava vähintään 1,5 mm kevyissä liitännöissä, 2,5 mm 10/16 A liitännöissä, 4 mm 20 A liitännöissä ja 6 mm 32 A liitännöissä. Luotettavan sähkönjakelun varmistamiseksi jokaisen pääkeskuskeskuksen sisääntuloon on asennettu ATS-piiri, joka kytkee kuluttajat hätätilanteessa toimivaan muuntajaan. Lisäksi ATS-keskukset asennetaan syöttämään virtaa palontorjuntajärjestelmien kuluttajille, kuten savun- ja ilmanpoistopuhaltimille, sprinkleri- ja juomavesijärjestelmän pumpuille ja muille. Nämä paneelit on kytketty pääkytkintaulun kuhunkin osaan. Jokaisessa ATS-paneelissa on jännitekoskettimet rakennuksen hallintajärjestelmän tuloissa. Maanalaisen pysäköintitalon sisäänkäynnin yhteydessä on kolmivaiheiset pistorasiat, jotka on tarkoitettu I palontorjuntalaitteiden liittämistä varten. Tekniset tilat on varustettu 36 V:n pistorasiaverkolla huoltovalaistusta varten. Käytävillä, auloissa, aulatiloissa, maanalaisissa pysäköintitiloissa on pistorasioita siivouslaitteita varten.

    

  2. Sähkövalaistus.

   ST 52.133330.2011 -standardin vaatimusten mukaisesti hankkeessa on seuraavat valaistuslaitteet:

   toimii;

   hätätapauksessa;

   evakuointi;

   korjaus;

   koristevalaistus (julkisivuvalaistus);

   ulkovalaistus (kokonaisuuden viereisten alueiden valaistus);

   julkisivujen arkkitehtoninen valaistus, mukaan lukien juhlavalaistus ja mainonta;

   vuokrattujen tilojen tilapäinen valaistus kyseisen tilan viimeistelyvaiheen ajaksi.

   Kaikissa rakennuskompleksin tiloissa on toimiva valaistus SP 52.133330.2011 ja SP 31-110-2003 vaatimusten mukaisesti. Tilat valaistaan energiatehokkailla T5-, T8-, CLL- ja elektronisilla liitäntälaitteilla varustetuilla lampuilla. Toimisto- ja tekniset tilat sekä tekniset tilat (jotka eivät vaadi erityistä suunnittelua) valaistaan pääasiassa energiatehokkailla loistelampuilla varustetuilla valaisimilla. Energiaa säästävillä loistelampuilla varustettuja valaisimia käytetään uloskäytävien (sisäänkäyntien) ulkovalaistukseen, jos hehkulamput eivät ole mahdollisia. Kompleksin sähkövalaistussuunnitelma sisältää valaistuksen valaistusarvot, turvallisuustekijät ja valaistusjärjestelmän laatuindikaattorit SP 52.133330.2011 "Luonnollinen ja keinotekoinen valaistus" -standardin mukaisesti.

   Valaistuspaneelien tarvitsema teho lasketaan ottaen huomioon seuraavat tilojen valaistustasot:

   Toimisto- ja liiketilat (yleinen) - 300-500 luksia;

   Käytävät ja portaikot, porrashuoneet - 150 - 200 luksia;

   Aula ja sisäänkäynnit - 250 lux;

   Tekniset tilat - 150 lux;

   Parkkipaikka - 75 lux.

   Muiden tilojen valaistus on standardien SP 52.133330.2011 ja MGSN 2.06-99 mukainen. Kaikkien työvalojen on oltava IEC 598-1 ja IEC 598-2 -standardien mukaisia. Työpaikan valaistusjärjestelmät on suunniteltu tarjoamaan miellyttävä valaistus, jossa on hyvä värintoisto. Tiloissa, joissa on jatkuvasti ihmisiä, kaikkien loistelamppujen värintoistoindeksin (CRI) on oltava vähintään 85. Välkkymisen välttämiseksi loisteputkivalaisimissa olisi käytettävä suurtaajuusliitäntälaitteita, lukuun ottamatta kalustamattomien vuokratilojen tilapäisiä valaisimia. Loistelamppujen värilämpötilan (CCT) tulisi olla 3 500-4 000 K. Näyttelytilat valaistaan loisteputkivalaisimilla, joiden kirkkaus on rajoitettu 50-90° pystysuoraan nähden. Valaisimet on sijoitettu riveihin siten, että vältetään näytöille heijastuva häikäisy. Hissikuilut sekä konehuoneet, kuilun ovien edessä oleva alue, käytävät ja hissille johtavat käytävät varustetaan kiinteällä valaistuksella. Porrashuoneet, joissa ei ole luonnonvalaistusta, varustetaan hätävalaisimilla. Kaikkien valaisimien kotelointi, IP-suojausluokka ja ympäristön lämpötilojen toleranssit on valittu sen mukaan, miten ne soveltuvat niihin paikkoihin, joihin ne asennetaan. Kaikki saniteettitilojen, teknisten tilojen ja prosessilaitteiden tilojen, porrastasanteiden, teknisten käytävien, lastaus- ja purkukäytävien sekä pysäköintialueiden valaisimet on varustettu suojaverkoilla.

   Työvalon valvontajärjestelmä riippuu tilatyypistä, ja se toteutetaan seuraavilla tavoilla:

   Rakennuksen omistajan yksittäisissä tiloissa (hallinnolliset/kodinhoitotilat, tekniset, tekniset laitteet, apulaitteet, varastot, kuorimalaitteet) - paikallisten kytkimien avulla;

   Kompleksin yleisissä tiloissa - paikallisten kytkimien avulla, jotka on jaettu vyöhykkeisiin;

   Vuokrattujen tilojen osalta - erikseen kunkin vuokratun tilan osalta.

   Liikuntarajoitteisten henkilöiden elämäntoiminnan varmistamiseksi on toteutettu toimenpiteitä, jotka koskevat kytkimien asentamista enintään 0,8 metrin korkeudelle lattiasta, sekä turvavalaistusta tiloissa (wc:t, hissikäytävät, käytävät jne.), joissa liikuntarajoitteiset henkilöt saattavat oleskella. Näiden tilojen (joihin on pääsy MSM:lle) valaistus on suunniteltava yhtä tasoa korkeammaksi kuin kohdassa SP 52.133330.2011 esitetyt vaatimukset. Turvavalaisimien on oltava GOST R MEK 60598-2-22-99 -standardin vaatimusten mukaisia. Turvavalaistuspaneeleille on tarkoitus syöttää virtaa eri muuntamoista, jotka kuuluvat tehonsyöttöluokkaan I. Evakuointi- ja turvavalaistus on varustettu hätäakkusarjoilla (akku, laturi, invertteri, jännitteensäätörele). Nämä valaisimet ovat osa turvavalaistusjärjestelmää, mutta ne saavat virtansa erillisinä ryhminä erillisistä turvavalaistuspaneeleista ilman kytkimiä. Akkujen on tarkoitus toimia vähintään 1 tunnin ajan täydellä kuormituksella (kun ihmiset evakuoivat rakennusta). Hankkeessa asennetaan APT-pumppaamon sisäänkäynnin yläpuolelle valotaulu "Palonsammutuspumppaamo". Rakennuksen julkisivuun asennetaan palopostien sijaintia sekä kadunnimiä ja talonumeroita osoittavat valomerkit. Palopostin valot ja kulkusuunta aktivoituvat automaattisesti, kun paloautomaatiojärjestelmä käynnistyy.

   Rakennuksen kaikissa tiloissa ja alueilla on evakuointivalaistus SP 31-110-2003:n ja SP 52.133330.2011:n vaatimusten mukaisesti. Evakuointivalaistusta on käytävillä, auloissa, aulatiloissa, ihmisten evakuointiin käytettävissä portaissa, myyntitiloissa ja niiden poistumisteillä sekä catering-yritysten tuotantotiloissa. Evakuointivalaistus on asennettava kaikkiin yleisiin tiloihin, joissa on vähintään 20 henkeä, ilmastointikammioihin, pumppuhuoneisiin, sähkötiloihin ja kaikkiin muihin tiloihin, joissa ei ole luonnonvaloa, PB 52.133330.2011 mukaisesti. Evakuointivalaistuksen valaistusvoimakkuuden on oltava vähintään 0,5 luksia lattiatasossa.

   Evakuointivalaistus saa virtansa ja sitä ohjataan keskitetystä hätävalaistusjärjestelmästä. Evakuointivalaistusta (valmiustilaa) ohjataan ainoastaan etänä ja ainoastaan siihen tarkoitetuista suljetuista tiloista käsin. Keskitetyn hätävalaistusjärjestelmän ohjauspaneelin lisäksi järjestelmää ohjataan kauko-ohjauksella kahdesta paikasta: paloasemalta ja vartiopaikalta. Työ-, hätä-, evakuointi- ja ulkovalaistukseen käytetään ~ 220V, 50Hz. Kuten

    

  3. Maadoitus ja ukkossuojaus.

   GDC on varustettu yhdellä yhteisellä maadoituslaitteella. Yhteinen maadoituslaite toimii suoja- ja toimintamaadoituksena sekä salamasuojamaadoituksena. MCC:n virransyöttö tapahtuu 10/0,4 kV:n tehomuuntajilla, joissa on kuurosuljettu nollajännite. Kiinnitetyille muuntamoille tehdään ulkoinen maadoituspiiri muuntamon suunnittelun vaatimusten mukaisesti. Sähköaseman maadoituslaitteen impedanssin on oltava vähintään 0,5 ohmia. Enintään 1 kV:n sähkölaitteistojen maadoituslaitteen impedanssi ei saa ylittää 4 ohmia mihinkään aikaan vuodesta. PUE:n 1.7.101 kohdan mukaan enintään 1 kV:n rakennuksen sähköasennusten maadoituslaitteen, johon muuntajan nollapiste on kytketty, resistanssi ei saa ylittää 4 ohmia millään kaudella kolmivaiheisen virtalähteen 380 V:n verkkojännitteellä tai yksivaiheisen virtalähteen 220 V:n verkkojännitteellä. Muuntajan nollajohtimen maadoitusjärjestelmä on TN-C-S-tyyppinen järjestelmä, jossa muuntajan nollajohdin on kiinteästi maadoitettu ja laitoksen alttiina olevat johtavat osat on kytketty kiinteästi maadoitettuun lähteen nollajohtimeen nollasuojajohtimilla, joissa nollasuoja- ja nollatyöskentelyjohtimien toiminnot on yhdistetty yhdeksi johtimeksi jossakin osassa, alkaen virtalähteestä. EAR:n 1.7.55 kohdan mukaan: "Pääsääntöisesti yhtä yhteistä maadoitusyksikköä olisi käytettävä maadoitukseen laitoksissa, joiden käyttötarkoitus ja jännite ovat erilaisia ja jotka sijaitsevat lähellä toisiaan. Tämän vaatimuksen perusteella liitetyn muuntamon ja rakennuksen sähkölaitteiden ulkoinen maadoituspiiri on yhteinen.

   Yhdistetty PEN-johdin erotetaan pääjakokeskuksessa suojamaadoitusjohtimeksi PE ja työmaadoitusjohtimeksi N. Tämä tapahtuu pääjakokeskuksessa.

   Seuraavat sähköturvallisuustoimenpiteet suojaavat sähköiskulta eristysvian sattuessa:

   maadoitus/maadoitus PE-suojajohtimella;

   potentiaalintasausjärjestelmä maadoittamalla kaikki metalliset putket, kanavat, jakokeskusten kotelot, johdinputket, kaapelirakenteet ja muut vastaavat laitteet, jotka voivat joutua jännitteelle, jos johdotuksen eristys vaurioituu;

   suojakatkaisin (RCD) - on asennettava pistorasioiden kytkentätauluihin, joiden äkillinen katkaisu teknisistä syistä ei aiheuta käyttäjälle ja huoltohenkilöstölle vaarallisia tilanteita; ulkovalaistustauluihin;

   pienjännite, alle 42 V - pistorasiat enintään 36 V huoltotarkoituksiin teknisissä tiloissa.

   Sähkölaitteiden maadoitus tehdään kytkemällä syöttöjohdon PEN-johdin pääkytkintaulun tulokeskusten PE-väylään.

   MCC:ssä on seuraavat maadoitusjärjestelmät:

   suojamaadoitus - alttiina olevien johtavien osien liittäminen maadoituslaitteeseen kaapeleihin sisältyvien tai erikseen asennettujen PE-johtimien avulla.

   Toiminnallinen maadoitus - rakennuksen LAN-laitteiden ja muiden pienjännitejärjestelmien liittäminen päämaadoituskiskoon (MGE) tai erilliseen maadoitusyksikköön erikseen asennettujen suojajohtimien avulla. Nollajohtimen käyttöjohtimen ja nollasuojajohtimen on oltava osa samaa kaapelia. Erikseen asennetut suojajohtimet on kiinnitettävä mekaanisesti. Suojatoimenpiteenä epäsuoran kosketuksen sattuessa käytetään automaattista katkaisua ja potentiaalintasauskytkentää. Paloturvallisuuden varmistamiseksi huoneiston kytkentälaitteiden tuloihin on asennettu enintään 300 mA:n vikavirtalaitteet. Sähköiskun vaaran vähentämiseksi sähkölaitteita käytettäessä ryhmäpistorasiajohtoihin on asennettu suojapoistolaitteet, joiden vuotovirta on 30 mA. Kompleksissa on toteutettu tärkein potentiaalintasausjärjestelmä.

   Tärkein potentiaalintasausjärjestelmä yhdistää seuraavat johtavat osat:

   syöttöjohdon PE- tai PEN-nollajohtimen suojajohdin;

   Metalliputket rakennukseen kuuluvia käyttövesijohtoja varten: kylmän ja kuuman veden syöttö, viemäröinti, lämmitys jne. varten;

   rakennuksen metalliosat;

   keskitettyjen ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien metalliosat. Hajautetuissa ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä metalliset kanavat on liitettävä puhaltimen ja ilmastointilaitteen virtalähteen PE-väylään;

   ukkossuojajärjestelmän maadoituskytkin;

   Maadoitusjohdin toiminnallista (työ)maadoitusta varten, jos sellainen on, ja jos ei ole rajoituksia työmaadoitusverkon liittämiseksi suojamaadoituskytkimeen;

   Tietoliikennekaapeleiden metalliset vaipat.

   Ulkoisten (maanpäällisten) metallijohtojen kautta tapahtuvalta korkeapotentiaaliselta ajelehtimiselta suojautumiseksi ne on kytkettävä GSE:hen MCC:n sisäänkäynnin kohdalla. Rakennukseen on suunniteltu ukkossuojausjärjestelmä, joka sisältää suojalaitteet suoria salamaniskuja vastaan (ulkoa tulevia salamaniskuja vastaan).

    

    

    

    

    

    

    

  4.  

    

    

    

  5.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  6.